تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E1080F ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
E1105F ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
E1150 ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
E1200 ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
E1200M ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
E1200R ۱۳۹۴/۱۱/۲۳
E1205T ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
E1205Y ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
E1207T ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
E1207Y ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
E250L ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
E500F ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
E500H ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
E500H-DD ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
E500H-DS ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
E500M ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
E7000 ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
E7009 ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
E700F ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
E700H ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
E700H-DS ۱۳۹۵/۰۶/۳۱