تاریخ ارسالحجمتوضیحات
GLX 2610 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX 2690 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX A001 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX A004 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX A005 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX ASA ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX B2 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX B5 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX B6 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX C1 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX C2 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX C3 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX C5 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX C6 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX D1 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX D6 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX G1 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX G3 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX G4 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX G4 NFC ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX G5 ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
GLX GREEN ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX H18 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX K1 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX K2 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX K3 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX K4 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX K5 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX L1 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX L2 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX L4 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX LEON ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX LUSTER 1 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX LUSTER 2 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX LUSTER PLUS ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX M1 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX M1PLUS ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
GLX M2 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX M3 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX M4 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX M5 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX M6 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX M8 PLUS ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX M9 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX MIRA ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX MP ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX PAD ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX R02 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX R9 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX S1Plus ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX SPARK ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX Shine ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX Twins ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX W003 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX W004 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX W005 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX Z1 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
GLX mini ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
GLX-ALPHA ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
Tablet Jet 1 ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
Tablet Jet 1 Pro ۱۳۹۵/۰۴/۲۶