تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Bravo_US(HTC Desire A8182, Triumph, PBB99220).txt ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ 45B
desktop.ini ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ 67B