تاریخ ارسالحجمتوضیحات
PDM_PRIMOMINI_U_ICS_40A_Chunghwa_Telecom_1.03.751.1_Radio_1.13.34D.11_20.33.30.32U_test.zip ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ 764.54MB
desktop.ini ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ 67B