تاریخ ارسالحجمتوضیحات
VEN-L22 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VIE-AL10 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VIE-L09 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VIE-L29 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VNS-L21 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VNS-L22 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VNS-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VNS-L31 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VNS-L53 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VOGUE-L04D ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
VOGUE-L29C ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
VOGUE-L29D ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
Venice-L22B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vicky-L09B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vicky-L29A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vicky-L29B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Victoria-AL00A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Victoria-L09 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Victoria-L09A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Victoria-L09B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Victoria-L29B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Volta-WX0 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Wright-W19B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰