تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Y200 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y201 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y210 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y210C ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y210D ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y220 ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
Y221 ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
Y300 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y301 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y310 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y320 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y321 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y325 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y330 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y330-U07 ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
Y336-U02 ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
Y340 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y360-U03 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y360-U61 ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
Y360-U82 ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
Y500 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y511 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y516 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y518 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y520 ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
Y530 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y535D ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y536-A1 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
Y540-U01 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y541-U02 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y550-L01 ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
Y550-L02 ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
Y560-L01 ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
Y560-L02 ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
Y560-U02 ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
Y600 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y600-U351 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
Y610 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y618 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y625 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y635 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Y635-L02 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
Y635-L21 ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
Y635-TL00 ۱۳۹۵/۰۱/۱۱