تاریخ ارسالحجمتوضیحات
TB-7703F ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-7703X ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8504F ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8504X ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8703F ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8703X ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8704F ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8704V ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-8704X ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
TB-X103F ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB-X304F ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB-X304X ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB-X704F ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB-X704L ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB-X704V ۱۳۹۶/۰۶/۲۵