تاریخ ارسالحجمتوضیحات
TB2-X30F ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB2-X30L-M ۱۳۹۶/۰۶/۲۵