تاریخ ارسالحجمتوضیحات
TB3-710F ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
TB3-710I ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
TB3-730F ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
TB3-730M ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
TB3-730X ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
TB3-850F ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
TB3-850M ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
TB3-X70F ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
TB3-X70L ۱۳۹۶/۰۶/۲۰