تاریخ ارسالحجمتوضیحات
YB1-X90 ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
YB1-X90F ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
YB1-X90L ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
YB1-X91 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰