تاریخ ارسالحجمتوضیحات
P770 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
P780 ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
PB1-770M ۱۳۹۵/۱۱/۱۵