تاریخ ارسالحجمتوضیحات
CS-Tool_Drivers_V.1.2.rar ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 3.84MB
CS-Tool_MainSoftware_v1.34.rar ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 52.53MB
CS-Tool_MainSoftware_v1.39.3.rar ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ 44.06MB
SPRD_NPI_USBDriver_1.4.rar ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 9.02MB