تاریخ ارسالحجمتوضیحات
CDMA ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
GSM ۱۳۹۵/۰۲/۱۹