تاریخ ارسالحجمتوضیحات
android ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
apple ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
blackveiw ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
china ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
glx ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
htc ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
huawei ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
lenovo ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
sam ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
sony ۱۳۹۴/۱۰/۲۳