تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Nokia X ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Nokia X+ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
Nokia XL ۱۳۹۴/۱۰/۲۳