تاریخ ارسالحجمتوضیحات
F100 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F305 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F3112_xperia_xa_dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F3212_Xperia_Xa_Ultra_dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F5122_xperia_x ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F5321_Xperia_X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8131_xperia_x ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8132_Xperia_X_dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8331_Xperia_XZ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8332_Xperia_XZ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
f100_jalou ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
f5121_xperia_x ۱۳۹۹/۰۱/۳۰