تاریخ ارسالحجمتوضیحات
S302 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
S39h_xperia_c ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
S500 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
S51SE ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
S55 ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
S55T_Xperia_C3 ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
S700 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
S710 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
s312 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
sk17_xperia_mini_pro ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st15-xperia mini ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st17-activ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st18-ray ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st21_xperia_tipo ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st21i2_xperia_tipo_dual ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st23_xperia_miro ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st25_xperia_u ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st26_xperia_j ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
st27_xperia_go ۱۳۹۴/۱۰/۲۶