تاریخ ارسالحجمتوضیحات
U100-yari ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
U10_AINO ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
U1_satio ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
U20_X10_Mini_Pro ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
U5_vivaz ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
U8-vivaz_pro ۱۳۹۴/۱۰/۲۶