تاریخ ارسالحجمتوضیحات
MI MAX 2 ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
MI MAX 32G ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
MI MAX PRIME ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
MI MIX ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI NOTE ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI NOTE PRO ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI Note 2 ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI PAD ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
MI PAD2 ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
MI PAD3 ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
MI1-1S ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI2-2S ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI2A ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI3 ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI4 ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI4C ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI4S ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI4i ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI5 ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI5S ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI5S PLUSE ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI5X ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
MI6 ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
Redmi 1S ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi 2 ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi 2 Prime ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi 3-prime ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi 3S-Prime-3X ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi 4 ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi 4X ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi Note 4G ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note Prime ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note3 MTK ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note3 Qualcomm ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note3 Special Edition ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note4 ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note4 MTK ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note4 Qualcomm ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Redmi Note4X ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi Pro ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
Redmi note2 ۱۳۹۶/۰۵/۲۹