نام اشتراک مدت زمان به روز هزینه به ریال پرونده در روز پرونده در ماه پرونده در سال حجم بارگیری
اشتراک -1 365 1,950,000 25 900 10000 250GB