تاریخ ارسالحجمتوضیحات
recovery.EFT.FixEft.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۲:۴۴:۱۷ ب٫ظ 12.77MB
COMBINATION_FA60_T585XXU3ARG1_CL10816856_QB18828141_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰۸:۲۰:۲۳ ق٫ظ 362.26MB
BL_A730FXXU2BRG5_CL13824581_QB18816826_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۸:۱۰:۰۵ ق٫ظ 1.67MB
AP_A730FXXU2BRG5_CL13824581_QB18816826_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۶:۲۳:۲۱ ق٫ظ 2.34GB
CP_A730FXXU2BRG1_CP10070536_CL13824581_QB18772935_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۶:۱۳:۳۵ ق٫ظ 18.26MB
CSC_OJM_A730FOJM2BRG3_CL13906990_QB18779186_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۶:۱۳:۳۴ ق٫ظ 60.26MB
USERDATA_VZW_G955USQS5CRF5_CL13663186_QB18728466_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰۴:۵۵:۴۳ ق٫ظ 1.05GB
HOME_CSC_OYN_G955UOYN5CRF5_CL13663186_QB18728466_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰۴:۵۵:۰۰ ق٫ظ 80.89MB
CSC_OYN_G955UOYN5CRF5_CL13663186_QB18728466_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰۴:۵۴:۵۴ ق٫ظ 80.89MB
CP_G955USQS5CRF5_CP10046264_CL13663186_QB18728466_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰۴:۵۴:۵۲ ق٫ظ 41.67MB
BL_G955USQS5CRF5_CL13663186_QB18728466_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰۴:۵۴:۴۵ ق٫ظ 19.40MB
AP_G955USQS5CRF5_CL13663186_QB18728466_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰۴:۵۳:۴۳ ق٫ظ 2.25GB
COMBINATION_FA71_N950FXXU4ARG1_CL12991683_QB18828074_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۷:۲۳:۱۸ ق٫ظ 862.98MB
AP_A530FXXU2BRG3_CL13824581_QB18815400_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۱:۲۷:۳۰ ق٫ظ 2.35GB
BL_A530FXXU2BRG3_CL13824581_QB18815400_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۱:۱۷:۵۷ ق٫ظ 1.67MB
CSC_OJM_A530FOJM2BRG2_CL13906974_QB18779170_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۱:۱۷:۵۶ ق٫ظ 60.24MB
CP_A530FXXU2BRG1_CP10070912_CL13824581_QB18773379_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۱:۱۷:۵۶ ق٫ظ 16.16MB
AP_J250YXXU1ARC7_CL13298855_QB17498023_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۶:۰۸:۱۹ ق٫ظ 1.46GB
BL_J250YXXU1ARC7_CL13298855_QB17498023_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۶:۰۴:۵۱ ق٫ظ 7.72MB
CP_J250YXXU1ARC7_CP9319503_CL13298855_QB17498023_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۶:۰۴:۵۰ ق٫ظ 31.89MB
CSC_OXA_J250YOXA1ARC7_CL13298855_QB17498023_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۶:۰۴:۴۸ ق٫ظ 23.06MB
COMBINATION_FAC_FA80_A605FNXXU2ARF1_FAC_CL13562291_QB18722618_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۰۷:۲۲:۵۵ ب٫ظ 618.69MB
AP_T818XXU2BRE1_CL13024869_QB18340592_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۰۷:۰۳:۲۶ ب٫ظ 1.54GB
CP_T818XXU1BRD1_REV00_CL798262__QB_9467316.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۰۶:۵۷:۰۸ ب٫ظ 33.38MB
BL_T818XXU2BRE1_CL13024869_QB18340592_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۰۶:۵۷:۰۷ ب٫ظ 6.47MB
CSC_TUR_T818TUR2BRE1_CL13696884_QB18328945_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۰۶:۵۷:۰۵ ب٫ظ 27.13MB
COMBINATION_FAC_FA80_A600FNXXU2ARF3_FACFAC_CL13491244_QB18744847_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۶:۳۱:۵۱ ق٫ظ 626.10MB
AP_J400MUBU1ARE8_CL13408829_QB18153045_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۵:۵۴:۳۸ ق٫ظ 1.76GB
BL_J400MUBU1ARE8_CL13408829_QB18153045_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۵:۵۳:۳۳ ق٫ظ 1.14MB
CP_J400MUBU1ARE2_CP9618466_CL13408829_QB18006213_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۵:۵۳:۳۲ ق٫ظ 13.36MB
CSC_OMC_OWB_J400MOWB1ARE5_CL13408829_QB18335922_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۵:۵۳:۳۱ ق٫ظ 166.67MB
AP_A320YDXU2CRE4_CL13658995_QB18283983_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۹:۳۸:۴۵ ق٫ظ 2.03GB
CSC_UUB_A320YUUB2CRE3_CL13655953_QB18242015_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۹:۲۹:۵۱ ق٫ظ 64.54MB
BL_A320YDXU2CRE4_CL13658995_QB18283983_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۹:۲۹:۴۳ ق٫ظ 1.07MB
CP_A320YDXU2CRD8_CP9574675_CL13491663_QB17935530_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۹:۲۹:۴۲ ق٫ظ 13.96MB
AP_J810YDXU1ARF3_CL13744355_QB18511818_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۶:۱۹:۲۶ ب٫ظ 2.10GB
CSC_OMC_OLM_J810YOLM1ARF3_CL13744355_QB18511818_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۶:۱۵:۲۲ ب٫ظ 128.82MB
BL_J810YDXU1ARF3_CL13744355_QB18511818_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۶:۱۵:۱۹ ب٫ظ 13.79MB
CP_J810YDXU1ARF5_CP9970102_CL13744355_QB18609789_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۶:۱۵:۱۷ ب٫ظ 41.93MB
AP_A510FXXS5CRF1_CL11234767_QB18421887_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۹:۳۵:۰۵ ق٫ظ 1.42GB
CSC_OJP_A510FDOJP4CRD1_CL12650187_QB17853118_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۹:۲۹:۰۸ ق٫ظ 103.17MB
BL_A510FXXS5CRF1_CL11234767_QB18421887_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۹:۲۹:۰۵ ق٫ظ 1.34MB
CP_A510FDXXU5CRA4_CL519473_QB8636359_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۹:۲۹:۰۵ ق٫ظ 11.37MB
COMBINATION_FAC_FA51_A510FDXXU5ARB1_FAC_CL9213193_QB17042189_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۷:۳۸:۰۳ ق٫ظ 355.62MB
Glory Play 4C Mobile firmware (CHM-TL00, Android 4.4, Emotion UI 3.0, V100R001C01B131, China Mobile).zip ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۲:۱۳:۴۳ ب٫ظ 1.19GB
AP_N920CXXS4CRF6_CL11762721_QB18547641_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۱:۴۲:۵۱ ق٫ظ 1.75GB
CSC_OJV_N920COJV4CRB3_CL11762721_QB16863364_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۱:۳۳:۳۲ ق٫ظ 207.44MB
BL_N920CXXS4CRF7_CL11762721_QB18547653_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۱:۳۳:۲۳ ق٫ظ 1.28MB
CP_N920CXXU4CRB2_CP8944350_CL11762721_QB16931667_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۱:۳۳:۲۲ ق٫ظ 36.03MB
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU4ARF1_OLBFAC_CL11591699_QB18398771_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۲۳:۲۱ ق٫ظ 538.17MB
AP_N950FXXU3CRF4_CL13688770_QB18538479_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۶:۳۵:۳۸ ب٫ظ 2.66GB
CSC_OXM_N950FOXM3CRF7_CL13688770_QB18671406_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۶:۳۰:۲۴ ب٫ظ 535.41MB
BL_N950FXXU3CRF4_CL13688770_QB18538479_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۶:۲۹:۳۷ ب٫ظ 1.79MB
CP_N950FXXU3CRF2_CP9877062_CL13688770_QB18463416_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۶:۲۹:۳۶ ب٫ظ 18.97MB
AP_J810FJXU1ARF2_CL13744355_QB18448835_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۱:۵۴:۵۰ ب٫ظ 2.09GB
COMBINATION_FAC_FA80_J810FXXU1ARF1_FACFAC_CL13761325_QB18460844_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۱:۵۳:۵۹ ب٫ظ 578.77MB
CP_J810FXXU1ARF2_CP9865534_CL13744355_QB18446324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۱:۵۲:۳۷ ب٫ظ 41.96MB
BL_J810FJXU1ARF2_CL13744355_QB18448835_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۱:۵۲:۳۳ ب٫ظ 13.82MB
CSC_OMC_OJM_J810FOJM1ARF2_CL13744355_QB18448835_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۱:۵۲:۳۲ ب٫ظ 61.74MB
AP_A605FJXU1ARE2_CL13434925_QB18374150_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۸:۴۶ ق٫ظ 2.18GB
BL_A605FJXU1ARE2_CL13434925_QB18374150_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۷:۲۶ ق٫ظ 13.59MB
CP_A605FNXXU1ARE1_CP9615522_CL13435011_QB18003013_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۷:۲۵ ق٫ظ 42.06MB
CSC_OMC_OJM_A605FOJM1ARE2_CL13434925_QB18374150_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۷:۲۵ ق٫ظ 71.58MB
SVA ROM v14.0 ZNSGQA1_Superb_N9002_Lollipop_MD5_3457E98838C4504D53F7BD98C3A626C8.zip ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰۱:۳۹:۱۵ ب٫ظ 805.92MB
AP_J737AUCU1ARE6_CL13613536_QB18250039_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۷:۱۳:۳۰ ب٫ظ 1.85GB
BL_J737AUCU1ARE6_CL13613536_QB18250039_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۷:۱۲:۲۷ ب٫ظ 1.10MB
CP_J737AUCU1ARE6_CP9760185_CL13613536_QB18250039_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۷:۱۲:۲۷ ب٫ظ 14.30MB
CSC_OMC_ATT_J737AATT1ARE6_CL13613536_QB18250039_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۷:۱۲:۲۶ ب٫ظ 43.24MB
AP_G950USQU4CRE9_CL13663186_QB18278396_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۷:۳۳:۴۶ ق٫ظ 2.30GB
BL_G950USQU4CRE9_CL13663186_QB18278396_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۷:۳۲:۲۶ ق٫ظ 19.39MB
CP_G950USQU4CRE9_CP9773736_CL13663186_QB18278396_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۷:۳۲:۲۴ ق٫ظ 41.70MB
CSC_OYN_G950UOYN4CRE9_CL13663186_QB18278396_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۷:۳۲:۲۲ ق٫ظ 84.10MB
CSC_OJV_G532FOJV1ARE1_CL13534163_QB17984764_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۳:۳۸:۴۹ ق٫ظ 90.44MB
CP_G532FXXU1ARB1_NOT_DEFINE_CL638974_QB8842111.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۳:۳۸:۴۴ ق٫ظ 6.08MB
BL_G532FXWU1ARE1_CL13534163_QB17984764_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۳:۳۸:۴۱ ق٫ظ 1.01MB
AP_G532FXWU1ARE1_CL13534163_QB17984764_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۳:۳۸:۳۷ ق٫ظ 1.14GB
bbry_qc8996_autoloader_user-common-AAW609.zip ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۳:۱۴:۲۶ ق٫ظ 1.71GB
COMBINATION_FA70_G950FXXU2ARE1_CL12792727_QB18097810_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۷:۵۰:۴۲ ق٫ظ 714.95MB
AP_G935PVPU6CRE7_CL13585094_QB18284569_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۳:۲۳:۱۲ ب٫ظ 2.65GB
BL_G935PVPU6CRE7_CL13585094_QB18284569_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۳:۲۱:۴۵ ب٫ظ 10.95MB
CP_G935PVPU6CRE7_CP9777368_CL13585094_QB18284569_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۳:۲۱:۴۴ ب٫ظ 37.49MB
CSC_SPT_G935PSPT6CRE7_CL13585094_QB18284569_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۳:۲۱:۴۲ ب٫ظ 88.72MB
COMBINATION_OXM_FA80_G965FXXU1ARD2_OXMFAC_CL13233814_QB17838002_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۳:۱۹:۴۲ ب٫ظ 1.13GB
AP_J730FXWU2ARE2_CL12784722_QB18059576_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۹:۱۸:۴۱ ق٫ظ 1.56GB
CSC_OJV_J730FOJV2ARE2_CL13578741_QB18072523_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۸:۲۷:۳۳ ق٫ظ 63.52MB
CP_J730FXXU2ARA3_CL610154_QB8684001_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۸:۲۷:۲۷ ق٫ظ 15.49MB
BL_J730FXWU2ARE2_CL12784722_QB18059576_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰۸:۲۷:۲۵ ق٫ظ 1.45MB
AP_A320FXXU3CRF2_CL13744830_QB18424710_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۵:۰۱:۴۸ ق٫ظ 1.96GB
BL_A320FXXU3CRF2_CL13744830_QB18424710_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۵:۰۱:۴۰ ق٫ظ 1.07MB
CSC_OJV_A320FOJV3CRF2_CL13744830_QB18424710_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۵:۰۰:۵۶ ق٫ظ 96.97MB
CP_A320FXXU3CRD3_CP9436442_CL13368006_QB17704656_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۵:۰۰:۴۷ ق٫ظ 13.96MB
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU2ARF3_OLBFAC_CL11591699_QB18414472_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۶:۵۹:۳۵ ق٫ظ 538.18MB
J710FXXU4BBRB2 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۹:۲۶ ب٫ظ 19.08MB
AP_A520FXXU4CREF_CL13670986_QB18268818_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۶:۳۰ ب٫ظ 2.08GB
BL_A520FXXU4CREF_CL13670986_QB18268818_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۱۴ ب٫ظ 1.54MB
CSC_OJV_A520FOJV4CREF_CL13670986_QB18268818_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۱۳ ب٫ظ 127.65MB
CP_A520FXXU4CRD3_CP9435316_CL13389536_QB17696899_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۵:۱۳ ب٫ظ 12.11MB
G955FXXU1AQF7 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۰:۲۵:۴۲ ق٫ظ 19.01MB
J730FXXU1AQF4 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۱:۳۵:۰۴ ب٫ظ 16.80MB
AP_G930FXXU2EREM_CL13438344_QB18292513_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۱۰:۱۷:۱۳ ب٫ظ 1.99GB