تاریخ ارسالحجمتوضیحات
COMBINATION_CHU_FA44_G3556DZNU1ANE2_CHU1ANE2_1714177_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۵۰ ق٫ظ 346.12MB
CSC_CHU_G3556DCHU1AQA1_CL3520167_QB12130027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۳۵ ق٫ظ 39.79MB
BL_G3556DZNS1AQA1_CL3520167_QB12130027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۳۳ ق٫ظ 2.21MB
CP_G3556DZNS1AQA1_CL3520167_QB12130027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۳۳ ق٫ظ 13.55MB
AP_G3556DZNS1AQA1_CL3520167_QB12130027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۳۲ ق٫ظ 392.20MB
COMBINATION_CHM_FA44_G3558ZMU1ANF1_CHM1ANF1_1737763_REV06_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۱۶ ق٫ظ 352.21MB
CSC_CHM_G3558CHM1AQB1_CL1829322_QB12468158_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۰۳ ق٫ظ 39.88MB
CP_G3558ZMS1AQB1_CL1829322_QB12468158_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۰۲ ق٫ظ 15.29MB
BL_G3558ZMS1AQB1_CL1829322_QB12468158_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۰۱ ق٫ظ 2.22MB
AP_G3558ZMS1AQB1_CL1829322_QB12468158_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۱:۰۱ ق٫ظ 455.23MB
CSC_CTC_G3559CTC1AQA1_CL9576454_QB12207641_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۴۵ ق٫ظ 47.16MB
CP_G3559KES1AQA1_CL9576454_QB12207641_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۴۴ ق٫ظ 15.66MB
AP_G3559KES1AQA1_CL9576454_QB12207641_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۴۳ ق٫ظ 462.16MB
BL_G3559KES1AQA1_CL9576454_QB12207641_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۴۳ ق٫ظ 2.27MB
COMBINATION_CHM_FA44_G3568VZMU0ANJ1_CHM0ANJ1_1737380_REV04_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۲۷ ق٫ظ 257.89MB
CSC_CHM_G3568VCHM0AOC1_CL4469970_QB4380302_REV04_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۱۷ ق٫ظ 64.51MB
BL_G3568VZMU0AOC1_CL4469970_QB4380302_REV04_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۱۵ ق٫ظ 742.66kB
CP_G3568VZMU0AOC1_CL4469970_QB4380302_REV04_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۱۵ ق٫ظ 4.76MB
AP_G3568VZMU0AOC1_CL4469970_QB4380302_REV04_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۰:۱۴ ق٫ظ 491.86MB
Combination_FA43_G3586VZNUANI1_2631990_REV01_user_mid_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۵۷ ق٫ظ 252.15MB
CSC_CHU_G3586VCHUAOB1_2820523_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۴۸ ق٫ظ 42.41MB
BL_G3586VZNUAOB1_2820523_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۴۶ ق٫ظ 3.10MB
AP_G3586VZNUAOB1_2820523_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۴۶ ق٫ظ 630.85MB
CP_G3586VZNUAOB1_2820523_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۴۶ ق٫ظ 23.10MB
COMBINATION_FA43_G3588VZMUAND5_FACAND5_2651546_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۲۳ ق٫ظ 246.36MB
CSC_CHM_G3588VCHMAPE1_2918020_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۱۳ ق٫ظ 53.94MB
CP_G3588VZMUAPE1_2918020_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۱۲ ق٫ظ 23.37MB
AP_G3588VZMUAPE1_2918020_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۱۱ ق٫ظ 655.91MB
BL_G3588VZMUAPE1_2918020_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۹:۱۱ ق٫ظ 3.09MB
COMBINATION_CTC_FA44_G3589WKEU1ANF1_CTC1ANF1_1928793_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۰۸:۴۷ ق٫ظ 272.26MB
CSC_OMC_CHC_N9760CHC1BTA1_CL17644580_QB28444694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۰:۱۱ ب٫ظ 52.45MB
CP_N9760ZCU1BSLK_CP14783167_CL17644580_QB28305378_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۰:۰۹ ب٫ظ 55.31MB
BL_N9760ZCU1BTA1_CL17644580_QB28444694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۰:۰۸ ب٫ظ 43.50MB
AP_N9760ZCU1BTA1_CL17644580_QB28444694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۰:۰۶ ب٫ظ 4.78GB
CSC_OMC_OXM_N976QOXM2ASK1_CL17217714_QB27057341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۰:۰۴ ق٫ظ 474.01MB
COMBINATION_FA43_G3518ZMUANC1_FACANC1_2576586_REV00_user_low_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۰:۰۳ ب٫ظ 244.34MB
CP_N976QXXU2ASK1_CP14298517_CL17217714_QB27057341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۵۲ ق٫ظ 52.79MB
BL_N976QXXS2ATA1_CL17212448_QB28336586_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۵۱ ق٫ظ 42.92MB
AP_N976QXXS2ATA1_CL17212448_QB28336586_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۵۰ ق٫ظ 2.10GB
CSC_CHM_G3518CHMANK1_2799589_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۴۸ ب٫ظ 53.50MB
CP_G3518ZMUANK1_2799589_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۴۷ ب٫ظ 23.26MB
BL_G3518ZMUANK1_2799589_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۴۶ ب٫ظ 3.07MB
AP_G3518ZMUANK1_2799589_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۹:۴۴ ب٫ظ 700.37MB
COMBINATION_KDI_FA44_SCT21KDU1ANK5_KDI1ANK5_CL3272014_QB3022266_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۳:۱۱ ق٫ظ 307.35MB
COMBINATION_DCM_FA44_SC03GOMU1AOC1_DCM1AOC1_3399111_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۳:۰۲ ق٫ظ 315.71MB
COMBINATION_SBM_FA44_403SCSCU1ANL1_SBM1ANL1_3368563_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۲:۵۲ ق٫ظ 263.66MB
COMBINATION-FTMA_R750DOMU1ANK1.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۲۱:۴۳ ق٫ظ 182.52MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXUDATB1_FACDATB1_CL15416889_QB29177510_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۶:۲۲ ق٫ظ 476.03MB
COMBINATION_FAC_FAQ0_F7000ZCU1ATB6_FACFAC_CL18029738_QB29298326_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۴:۳۳ ق٫ظ 1.55GB
CSC_OMC_CHC_F7000CHC1ATAM_CL17799158_QB28745934_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۳:۳۴ ق٫ظ 34.47MB
CP_F7000ZCU1ATB1_RP1_REV00_CL1420757_UFS_QB_15043621.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۳:۳۳ ق٫ظ 41.02MB
BL_F7000ZCU1ATAM_CL17799158_QB28745934_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۳:۳۱ ق٫ظ 46.48MB
AP_F7000ZCU1ATAM_CL17799158_QB28745934_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۱:۰۳:۲۸ ق٫ظ 4.93GB
CSC_OMC_QDI_SCV45QDI1BTA5_CL17731589_QB28635237_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۷:۳۳ ق٫ظ 57.72MB
CP_SCV45KDU1BTA5_CP14890471_CL17731589_QB28635237_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۷:۳۰ ق٫ظ 41.74MB
BL_SCV45KDU1BTA5_CL17731589_QB28635237_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۷:۲۸ ق٫ظ 42.77MB
AP_SCV45KDU1BTA5_CL17731589_QB28635237_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۷:۲۵ ق٫ظ 4.23GB
CSC_OMC_DCM_SC01MDCM1BTA5_CL17731589_QB28635287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۵:۰۸ ق٫ظ 57.63MB
CP_SC01MOMU1BTA5_CP14890467_CL17731589_QB28635287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۵:۰۶ ق٫ظ 41.74MB
BL_SC01MOMU1BTA5_CL17731589_QB28635287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۵:۰۴ ق٫ظ 42.80MB
AP_SC01MOMU1BTA5_CL17731589_QB28635287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۵:۰۱ ق٫ظ 4.31GB
CSC_OMC_RKT_N975CRKT1ASJ9_CL17122818_QB26837404_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۲:۵۷ ق٫ظ 56.64MB
CP_N975CONU1ASJ9_CP14214735_CL17122818_QB26837404_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۲:۵۵ ق٫ظ 41.70MB
BL_N975CONU1ASJ9_CL17122818_QB26837404_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۲:۵۴ ق٫ظ 43.37MB
AP_N975CONU1ASJ9_CL17122818_QB26837404_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۲:۵۰ ق٫ظ 4.04GB
COMBINATION_FAC_FA81_SC01LOMU1ARK1_FACFAC_CL14150383_QB20615275_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۰:۵۴ ق٫ظ 942.35MB
CSC_OMC_QDI_SCV40QDI1BSK2_CL17271038_QB27203482_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۰:۲۲ ق٫ظ 52.37MB
CP_SCV40KDU1BSK2_CP14346034_CL17271038_QB27203482_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۰:۱۹ ق٫ظ 50.64MB
BL_SCV40KDU1BSK2_CL17271038_QB27203482_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۰:۱۷ ق٫ظ 21.98MB
AP_SCV40KDU1BSK2_CL17271038_QB27203482_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۵۰:۱۵ ق٫ظ 3.48GB
COMBINATION_FAC_FA81_SC01LOMU1ARK1_FACFAC_CL14150383_QB20615275_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۸:۲۱ ق٫ظ 942.35MB
CSC_OMC_DCM_SC01LDCM1CTB3_CL17822418_QB28919820_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۷:۴۸ ق٫ظ 57.27MB
CP_SC01LOMU1CTB3_CP15004467_CL17822418_QB28919820_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۷:۴۶ ق٫ظ 50.69MB
BL_SC01LOMU1CTB3_CL17822418_QB28919820_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۷:۴۴ ق٫ظ 22.33MB
AP_SC01LOMU1CTB3_CL17822418_QB28919820_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۷:۴۱ ق٫ظ 3.76GB
COMBINATION_FA71_SC01KOMU1AQK2_CL12403473_QB15920795_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۴۵ ق٫ظ 835.98MB
COMBINATION_FA43_G3509IKEUANB1_FACANB1_2511588_REV00_user_low_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۲۷ ب٫ظ 235.70MB
CSC_CTC_G3509ICTCAOH2_2842114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۲۲ ب٫ظ 58.94MB
CP_G3509IKEUAOH2_2842114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۲۱ ب٫ظ 16.91MB
BL_G3509IKEUAOH2_2842114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۲۰ ب٫ظ 2.19MB
AP_G3509IKEUAOH2_2842114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۲۰ ب٫ظ 506.81MB
CSC_OXM_N950FOXM9DTA1_CL16983991_QB28934862_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۱۶ ق٫ظ 550.26MB
MODEM_G3509KEUAMK1_1460732_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۰۹ ب٫ظ 9.35MB
CSC_CTC_G3509CTCAMK1_1460732_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۰۹ ب٫ظ 104.54MB
CODE_G3509KEUAMK1_1460732_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۰۷ ب٫ظ 532.99MB
CP_N950FXXS9DTA1_CL1300388_QB15013797_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۰۵ ق٫ظ 16.82MB
AP_N950FXXS9DTA1_CL16983991_QB28934732_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۰۴ ق٫ظ 2.89GB
BL_N950FXXS9DTA1_CL16983991_QB28934732_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵:۰۴ ق٫ظ 1.78MB
COMBINATION_FA43_G3508JZCUANA4_FACANA4_2449559_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۵۵ ب٫ظ 248.97MB
BOOTLOADER_G3509KEUAMK1_1460732_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۵۵ ب٫ظ 597.05kB
CSC_CHC_G3508JCHCAOH1_2842451_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۴۹ ب٫ظ 41.88MB
AP_G3508JZCUAOH1_2842451_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۴۷ ب٫ظ 484.56MB
BL_G3508JZCUAOH1_2842451_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۴۷ ب٫ظ 2.20MB
CP_G3508JZCUAOH1_2842451_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۴۷ ب٫ظ 15.20MB
MODEM_G3508IZMUANG1_1502769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۲۷ ب٫ظ 3.97MB
CSC_CHM_G3508ICHMANG1_1502769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۲۷ ب٫ظ 35.73MB
CODE_G3508IZMUANG1_1502769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۲۶ ب٫ظ 261.31MB
CSC_CHM_G3508CHMAMK3_1415595_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۱۵ ب٫ظ 51.14MB
BOOTLOADER_G3508IZMUANG1_1502769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۱۵ ب٫ظ 532.27kB
MODEM_G3508ZMUAMK3_1415595_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۴:۱۵ ب٫ظ 3.84MB