تاریخ ارسالحجمتوضیحات
AP_G892USQU3BRJ2_CL14485087_QB20001660_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۷:۰۷:۰۰ ق٫ظ 2.21GB
BL_G892USQU3BRJ2_CL14485087_QB20001660_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۷:۰۴:۴۴ ق٫ظ 21.86MB
CP_G892USQU3BRJ2_CP10884321_CL14485087_QB20001660_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۷:۰۴:۴۲ ق٫ظ 42.63MB
CSC_OYN_G892UOYN3BRJ2_CL14485087_QB20001660_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۷:۰۴:۳۹ ق٫ظ 68.62MB
USERDATA_TMB_G892USQU3BRJ2_CL14485087_QB20001660_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۷:۰۴:۳۵ ق٫ظ 796.72MB
AP_A310FXXU4CRG2_CL13952378_QB18877059_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۴:۵۲:۲۱ ق٫ظ 1.60GB
CP_A310FXXU4CRH1_CP10643857_CL13795183_QB19562419_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۴:۵۰:۰۹ ق٫ظ 11.94MB
CSC_MEO_A310FMEO4CRG2_CL14023847_QB19017443_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۴:۵۰:۰۸ ق٫ظ 20.39MB
BL_A310FXXU4CRG2_CL13952378_QB18877059_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۴:۵۰:۰۸ ق٫ظ 997.46kB
AP_A9200ZCU1ARK9_CL14589912_QB20319373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۷:۲۰:۴۲ ب٫ظ 3.18GB
CP_A9200ZCU1ARK9_CP11053060_CL14589912_QB20319373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۶:۴۶ ب٫ظ 44.70MB
BL_A9200ZCU1ARK9_CL14589912_QB20319373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۶:۴۵ ب٫ظ 19.52MB
CSC_OMC_CHC_A9200CHC1ARK9_CL14589912_QB20319373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۷:۰۶:۴۴ ب٫ظ 38.57MB
AP_A600AZTUU1ARJ3_CL14446196_QB20294631_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۶:۴۵:۳۹ ب٫ظ 2.42GB
BL_A600AZTUU1ARJ3_CL14446196_QB20294631_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۶:۴۱:۵۰ ب٫ظ 1.44MB
CP_A600AZTUU1ARJ3_CP11041716_CL14446196_QB20294631_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۶:۴۱:۵۰ ب٫ظ 18.34MB
CSC_OMC_AIO_A600AZAIO1ARJ3_CL14446196_QB20294631_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۶:۴۱:۴۸ ب٫ظ 40.92MB
Samsung_SM-A720F_U5_Android_8.0.0_Oreo_Remove_Google_Account____FRP_Bypass_Easy_Way____New_Trick_[L1_wgyYlPWM]_[tag22].rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۱:۳۵:۱۵ ق٫ظ 132.91MB
Paris-AL00B 8.2.0.163(C865)_Firmware_general_8.1.0_r1_EMUI8.2_05015MGB.zip ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۱:۰۸:۰۳ ق٫ظ 3.95GB
London-L21B 8.0.0.142(C185CUSTC185D1)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05015BWR.zip ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۹:۲۴:۲۰ ق٫ظ 2.95GB
AP_J727UUEU3BRJ2_CL14372886_QB20136524_REV01_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۸:۴۸:۵۶ ق٫ظ 1.55GB
BL_J727UUEU3BRJ2_CL14372886_QB20136524_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۸:۴۸:۰۴ ق٫ظ 1.05MB
CP_J727UUEU3BRJ2_CP10957752_CL14372886_QB20136524_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۸:۴۸:۰۴ ق٫ظ 14.03MB
CSC_OYM_J727UOYM3BRJ2_CL14372886_QB20136524_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۸:۴۸:۰۳ ق٫ظ 83.08MB
AP_J720FDDU3ARJ3_CL14586215_QB20217805_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۷:۵۱:۳۹ ق٫ظ 2.32GB
CSC_OMC_ODM_J720FODM3ARJ3_CL14586215_QB20217805_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۶:۳۵:۳۷ ق٫ظ 105.84MB
BL_J720FDDU3ARJ3_CL14586215_QB20217805_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۶:۳۴:۱۸ ق٫ظ 1.65MB
CP_J720FXXU3ARJ3_CP11000657_CL14586215_QB20217805_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۶:۳۴:۱۶ ق٫ظ 15.24MB
AP_J730FXXU3BRJ1_CL14309734_QB20136178_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۵:۳۵:۳۸ ق٫ظ 2.01GB
CP_J730FXXU3BRI3_CP10704535_CL14309734_QB19676483_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۵:۳۴:۴۸ ق٫ظ 14.15MB
CSC_OXA_J730FOXA3BRJ1_CL14309734_QB20136178_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۵:۳۴:۴۷ ق٫ظ 56.64MB
BL_J730FXXU3BRJ1_CL14309734_QB20136178_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۵:۳۴:۴۷ ق٫ظ 1.47MB
AP_T837PVPU1ARJ3_CL14438030_QB20041849_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۸:۳۳ ق٫ظ 2.99GB
CP_T837PVPU1ARJ3_CP10904197_CL14438030_QB20041849_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۶:۰۹ ق٫ظ 42.94MB
BL_T837PVPU1ARJ3_CL14438030_QB20041849_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۶:۰۹ ق٫ظ 27.49MB
CSC_OMC_SPT_T837PSPT1ARJ3_CL14438030_QB20041849_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۶:۰۷ ق٫ظ 56.03MB
AP_J260FXXU1ARJ2_CL13965529_QB20056008_REV01_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۶:۴۵ ق٫ظ 700.39MB
BL_J260FXXU1ARJ2_CL13965529_QB20056008_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۶:۲۶ ق٫ظ 980.62kB
CP_J260FXXU1ARJ3_CL870754_QB10957041_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۶:۲۵ ق٫ظ 11.61MB
CSC_OMC_OJM_J260FOJM1ARJ2_CL14511085_QB20056964_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۶:۲۵ ق٫ظ 5.65MB
CP_J260FXXU1ARGF_CP10270945_CL13965529_QB19098148_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۵:۵۴ ق٫ظ 13.37MB
AP_J260FXXU1ARH1_CL13965529_QB19173890_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۵:۵۴ ق٫ظ 654.56MB
CSC_OMC_OJM_J260FOJM1ARH1_CL14101029_QB19173932_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۵:۵۴ ق٫ظ 5.64MB
BL_J260FXXU1ARH1_CL13965529_QB19173890_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۵۵:۵۴ ق٫ظ 981.60kB
AP_G611FFDDU1BRI5_CL14386016_QB19838852_REV01_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۹:۴۶ ق٫ظ 2.02GB
BL_G611FFDDU1BRI5_CL14386016_QB19838852_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۸:۱۷ ق٫ظ 1.44MB
CP_G611FFDDU1BRI1_CP10695466_CL14347054_QB19674237_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۸:۱۴ ق٫ظ 13.98MB
CSC_ODI_G611FFODI1BRI5_CL14386016_QB19838852_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۸:۰۹ ق٫ظ 144.46MB
AP_J710MNUBU4CRJ3_CL14526261_QB20188196_REV03_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۱:۲۵ ق٫ظ 1.83GB
BL_J710MNUBU4CRJ3_CL14526261_QB20188196_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۰:۱۰ ق٫ظ 1.04MB
CP_J710MNUBU4CRJ3_CP10986473_CL14526261_QB20188196_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۰:۰۸ ق٫ظ 14.02MB
CSC_UUB_J710MNUUB4CRJ3_CL14526261_QB20188196_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۰:۰۷ ق٫ظ 160.49MB
AP_J710FNDDU1BRJ1_CL14336110_QB20045749_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۴۰:۴۲ ق٫ظ 1.35GB
CSC_ODD_J710FNODD1BRI1_CL14336110_QB19668214_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۳۶:۵۲ ق٫ظ 132.06MB
BL_J710FNDDU1BRJ1_CL14336110_QB20045749_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۳۶:۴۶ ق٫ظ 1.35MB
CP_J710FNDDU1BRB1_CP9066450_CL13137618_QB17130990_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۳۶:۴۵ ق٫ظ 11.28MB
AP_G935VVRU8CRJ3_CL14274526_QB20176887_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۳۳:۲۱ ق٫ظ 2.64GB
CP_G935VVRU8CRJ3_CP10948820_CL14274526_QB20176887_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۷:۴۹ ق٫ظ 39.09MB
BL_G935VVRU8CRJ3_CL14274526_QB20176887_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۷:۴۹ ق٫ظ 16.64MB
CSC_VZW_G935VVZW8CRJ3_CL14274526_QB20176887_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۷:۴۶ ق٫ظ 56.78MB
AP_J250GDXU3ARI1_CL14474961_QB19997717_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۶:۲۸ ق٫ظ 1.52GB
CP_J250GDXU3ARI2_CP10882939_CL14474961_QB19997717_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۵:۲۶ ق٫ظ 31.90MB
BL_J250GDXU3ARI1_CL14474961_QB19997717_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۵:۲۴ ق٫ظ 7.79MB
CSC_OLC_J250GOLC3ARI1_CL14474961_QB19997717_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۶:۲۵:۲۳ ق٫ظ 78.92MB
AP_G930VVRU8CRJ3_CL14274519_QB20176693_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۴۸:۵۳ ق٫ظ 2.61GB
BL_G930VVRU8CRJ3_CL14274519_QB20176693_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۴۰:۴۱ ق٫ظ 16.63MB
CP_G930VVRU8CRJ3_CP10948813_CL14274519_QB20176693_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۴۰:۳۸ ق٫ظ 39.08MB
CSC_VZW_G930VVZW8CRJ3_CL14274519_QB20176693_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۴۰:۳۶ ق٫ظ 56.78MB
AP_G955FXXS4CRJ7_CL14023573_QB20188132_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۳۸:۵۶ ق٫ظ 2.71GB
BL_G955FXXS4CRJ7_CL14023573_QB20188132_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۳۷:۴۶ ق٫ظ 1.85MB
CP_G955FXXU4CRI9_CP10805722_CL14434499_QB19864097_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۳۷:۴۵ ق٫ظ 19.75MB
CSC_UWC_G955FUWC4CRIA_CL14456714_QB19931965_REV00_user_low_ship.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۳۷:۴۴ ق٫ظ 72.90MB
AP_G950FXXS4CRJ7_CL14023573_QB20189911_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۵:۳۶:۱۶ ق٫ظ 2.71GB
AP_G610MUBU3CRJ3_CL14381225_QB20256755_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۲۴:۰۳ ق٫ظ 1.88GB
CSC_UUB_G610MUUB3CRI3_CL14441541_QB19877072_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۲۰:۴۸ ق٫ظ 121.25MB
BL_G610MUBU3CRJ3_CL14381225_QB20256755_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۲۰:۳۷ ق٫ظ 1.42MB
CP_G610MUBU3CRJ3_CP11018044_CL14381225_QB20256755_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۲۰:۳۴ ق٫ظ 13.91MB
AP_A7108ZMU3BRG2_CL13941949_QB18965279_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۸:۱۲ ق٫ظ 1.18GB
CP_A7108ZMU3BRG2_CL13941949_QB18965279_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۷:۴۶ ق٫ظ 11.34MB
BL_A7108ZMU3BRG2_CL13941949_QB18965279_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۷:۴۴ ق٫ظ 1.78MB
CSC_CHM_A7108CHM3BRG2_CL13941949_QB18965279_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۰:۰۷:۴۴ ق٫ظ 94.47MB
CSC_OWA_G950FOWA4CRI7_CL14195538_QB19892664_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۵:۵۵ ب٫ظ 130.41MB
CP_G950FXXU4CRI9_CP10805720_CL14434499_QB19864101_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۵:۱۱ ب٫ظ 18.96MB
BL_G950FXXS4CRJ7_CL14023573_QB20189911_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۵:۰۸ ب٫ظ 1.77MB
AP_G935TUVS8CRJ1_CL14365146_QB20116563_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۳:۲۶ ب٫ظ 2.28GB
CP_G935TUVS8CRJ1_CP10947954_CL14365146_QB20116563_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۰:۴۸ ب٫ظ 38.14MB
BL_G935TUVS8CRJ1_CL14365146_QB20116563_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۰:۴۶ ب٫ظ 10.95MB
CSC_TMB_G935TTMB8CRJ1_CL14365146_QB20116563_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۸:۰۰:۴۴ ب٫ظ 53.13MB
AP_A320YDXS3CRI3_CL13658995_QB19858488_REV00_user_low_ship_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۵۰:۰۳ ب٫ظ 2.12GB
CSC_UUB_A320YUUB2CRE3_CL13655953_QB18242015_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۴۸:۰۹ ب٫ظ 64.54MB
BL_A320YDXS3CRI3_CL13658995_QB19858488_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۴۸:۰۹ ب٫ظ 1.07MB
CP_A320YDXS3CRI4_CP10812419_CL13658995_QB19876101_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۴۸:۰۹ ب٫ظ 11.99MB
AP_G930TUVS8CRJ1_CL14365146_QB20116095_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۴۱:۳۸ ب٫ظ 2.26GB
CP_G930TUVS8CRJ1_CP10947950_CL14365146_QB20116095_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۳۶:۵۸ ب٫ظ 38.13MB
BL_G930TUVS8CRJ1_CL14365146_QB20116095_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۳۶:۵۸ ب٫ظ 10.94MB
CSC_TMB_G930TTMB8CRJ1_CL14365146_QB20116095_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۷:۳۶:۵۶ ب٫ظ 53.14MB
AP_G930T1UVS8CRJ1_CL14365146_QB20116214_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.7z ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۲:۵۷:۳۱ ب٫ظ 2.21GB
BL_G930T1UVS8CRJ1_CL14365146_QB20116214_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۲:۵۳:۰۲ ب٫ظ 10.94MB
CP_G930T1UVS8CRJ1_CP10947951_CL14365146_QB20116214_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۲:۵۳:۰۱ ب٫ظ 38.13MB
CSC_TMK_G930T1TMK8CRJ1_CL14365146_QB20116214_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۲:۵۲:۵۷ ب٫ظ 53.87MB