تاریخ ارسالحجمتوضیحات
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU7ASD1_FAC7ASD1_CL14003381_QB23349658_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲:۵۹:۲۳ ب٫ظ 576.98MB
CSC_OJV_A720FOJV7CSC3_CL15578000_QB22536210_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲:۴۲:۴۱ ب٫ظ 192.81MB
CP_A720FXXU7CSD1_CL795104_QB12390410_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲:۴۱:۵۹ ب٫ظ 15.57MB
BL_A720FXXU7CSC9_CL15740772_QB22932737_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲:۴۱:۵۵ ب٫ظ 1.54MB
AP_A720FXXU7CSC9_CL15740772_QB22932737_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲:۴۱:۵۵ ب٫ظ 2.23GB
AP_J730FXWS4BSD3_CL14454784_QB23230312_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۰:۲۷:۰۷ ق٫ظ 1.91GB
BL_J730FXWS4BSD3_CL14454784_QB23230312_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۰:۱۹:۳۶ ق٫ظ 1.47MB
CP_J730FXXU4BSD2_CL913387_QB12347232_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۰:۱۹:۳۴ ق٫ظ 15.69MB
CSC_OJV_J730FOJV4BSD3_CL14454784_QB23231615_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۰:۱۹:۳۱ ق٫ظ 156.14MB
COMBINATION_FA70_T825XXU3ASE1_CL12169216_QB23632193_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۹:۴۶:۰۶ ق٫ظ 592.97MB
CTL-351F-0-00WW-B04.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۶:۴۷:۳۸ ق٫ظ 1.79GB
CTL-345A-0-00WW-B01.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۶:۴۰:۳۸ ق٫ظ 1.79GB
CTL-256A-0-00WW-B07.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۶:۳۳:۴۸ ق٫ظ 1.54GB
CTL-256A-0-00WW-B07-OST604.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۶:۲۷:۴۰ ق٫ظ 1.45GB
C1N-347D-0-00CN-B02.full.homebrew.lzma2.byhct.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۵:۴۵:۳۶ ق٫ظ 1.73GB
C1N-127C-0-00CN-B02.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۵:۳۸:۵۴ ق٫ظ 1.36GB
C1N-0430-0-00CN-B05.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۵:۳۳:۲۸ ق٫ظ 1.44GB
TAS-118F-0-00WW-B10.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۴:۳۸:۱۱ ق٫ظ 1.78GB
TAS-118F-0-00CN-B10.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۴:۳۱:۰۳ ق٫ظ 2.27GB
DRG-351F-0-00WW-B04.full.homebrew.lzma2.byhct.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۴:۰۲:۰۱ ق٫ظ 1.42GB
DRG-338A-0-00WW-B01.full.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۳:۵۶:۴۴ ق٫ظ 1.47GB
OSTLA_DRG-TA-1099-nokia-X6-221F-0-00CN-B03_001.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۳:۵۱:۰۳ ق٫ظ 1.99GB
DRG-250A-0-00WW-B05.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۳:۴۳:۳۱ ق٫ظ 1.88GB
DRG-237B-0-00WW-B05.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۳:۳۶:۱۲ ق٫ظ 1.96GB
PL2-351F-0-00WW-B04.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۳:۰۰:۵۵ ق٫ظ 1.93GB
PL2-347C-0-00CN-B04.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۲:۵۳:۲۲ ق٫ظ 2.04GB
PL2-222E-NOKIA-6.1-0-00WW-B02.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۲:۴۵:۲۴ ق٫ظ 1.95GB
PL2-134E-0-00CN-B02.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۲:۳۷:۵۱ ق٫ظ 2.12GB
PL2-064D-0-00CN-B05.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۲:۲۹:۵۳ ق٫ظ 1.78GB
TA1021_PLE-558B-0-00WW-B01.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲:۵۷:۰۶ ب٫ظ 1.43GB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۴:۳۲ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۴:۰۸ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۳:۴۲ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۳:۱۸ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۲:۵۳ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۲:۳۰ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۲:۰۵ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۱:۴۱ ق٫ظ 110.67MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۵۱:۱۵ ق٫ظ 110.67MB
PDA-214A-0-00WW-B01.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۴۲:۱۵ ق٫ظ 1.70GB
PDA-209B-0-00WW-B06.full-test.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۳۵:۴۶ ق٫ظ 1.67GB
PDA-1100-0-00WW-B01.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۲۹:۲۷ ق٫ظ 1.77GB
NOKIA_X5-PDA-021G-0-00CN-B07.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۲۲:۱۸ ق٫ظ 2.03GB
HCT_fih_PDA-101D-Global-Conversion.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۱۴:۲۹ ق٫ظ 1.37GB
PDA-2XXX-Downgrade_Universal.nb0.lzma2.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۰۹:۰۳ ق٫ظ 3.19MB
PDA-2XXX-Downgrade.NBx.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱:۰۹:۰۲ ق٫ظ 2.46MB
CO2-038E-0-00WW-B02.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۵۸:۳۱ ق٫ظ 1.77GB
ND1-612E-0-00WW-B02.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۴۳:۲۱ ق٫ظ 1.44GB
ND1-612C-0-00WW-B01.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۳۷:۵۴ ق٫ظ 1.43GB
ND1-563G-0-00WW-B01.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۳۲:۱۵ ق٫ظ 1.43GB
ND1-563A-0-00WW-B01.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۲۶:۱۶ ق٫ظ 1.80GB
ND1-3700-0-00WW-B03.nb0_nokia5.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۱۸:۴۰ ق٫ظ 1.38GB
ND1-3320-0-00WW-A02 nokia 5.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۱۳:۲۷ ق٫ظ 1.78GB
D1C-313C-0-000F-A02_Prototype_Homebrew.lzma2.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۰۶:۳۴ ق٫ظ 677.49MB
HMDSW_DPL_sprout-015B-0-00WW-B01_user.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۹:۵۱:۱۳ ق٫ظ 1.48GB
ROO-2XXX-Downgrade_Universal.full_hct.lzma2.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۹:۲۵:۲۹ ق٫ظ 2.06MB
ROO-2230-0-00WW-B02.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۹:۲۵:۲۹ ق٫ظ 1.65GB
ROO-131K-0-00WW-B04.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۹:۱۹:۰۸ ق٫ظ 1.81GB
ROO-130C-0-00CN-B04.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۹:۱۱:۵۹ ق٫ظ 1.76GB
ROO-124H-0-00WW-B06.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۹:۰۵:۲۱ ق٫ظ 1.58GB
ES2-3180-0-00WW-B05.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۸:۳۷:۳۸ ق٫ظ 1.63GB
ES2-2680-0-00WW-B02.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۸:۳۱:۲۰ ق٫ظ 1.53GB
ES2-046E-0-00WW-B02.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۸:۲۵:۳۴ ق٫ظ 1.58GB
NE1-442D-0-00WW-B01.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۸:۱۰:۳۲ ق٫ظ 1.77GB
NE1-3380-0-00WW-B01.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۸:۰۳:۲۷ ق٫ظ 1.59GB
Nokia_2_Dual_SIM_TA-1029_MSM8909_01132018_7.1.1_QFIL.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۵۷:۴۸ ق٫ظ 1.20GB
NE1-3310-0-00WW-B01.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۵۷:۲۴ ق٫ظ 1.58GB
tA-1032_7.1.1_Flashable_Cm2_Read.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۵۶:۱۲ ق٫ظ 1.28GB
NE1-1480-0-00WW-A01.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۵۶:۰۵ ق٫ظ 1.26GB
NE1-215H-0-00WW-B02_nokia3.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۵۱:۳۳ ق٫ظ 1.26GB
NE1-147I-ind-0-00WW-B02.nb0.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۴۶:۵۲ ق٫ظ 1.22GB
NE1-147C-UAE-0-00WW-B01.nb0.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۷:۴۲:۱۹ ق٫ظ 1.21GB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۵۲:۴۴ ق٫ظ 110.67MB
E2M-108C-0-00WW-B01.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۵۲:۱۹ ق٫ظ 910.78MB
E2M-0390-0-00WW-B02.edlfix.full.lzma2.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۴۹:۰۰ ق٫ظ 654.72MB
E2M-026C-0-00WW-B02.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۴۶:۳۷ ق٫ظ 813.31MB
E2M-021Q-0-00WW-B02.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۴۳:۲۵ ق٫ظ 797.50MB
EVW-0440-0-00WW-B01.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۳۸:۲۶ ق٫ظ 882.15MB
EVW-033D-0-00WW-B01.full-test.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۳۵:۰۴ ق٫ظ 880.56MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۶:۰۴:۱۷ ق٫ظ 110.67MB
E1M-115O-0-00WW-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۵۵:۱۰ ق٫ظ 1.19GB
E1M-068D-0-00WW-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۵۰:۲۹ ق٫ظ 1.10GB
E1M-064Q-0-00WW-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۴۶:۱۰ ق٫ظ 1.02GB
ANT-0360-0-00WW-B02.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۳۱:۲۵ ق٫ظ 896.54MB
Open-Market-Nokia-1 -FRT-039G-0-00WW-B02.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۲۱:۳۹ ق٫ظ 697.41MB
FRT-1550-0-00WW-B03.full.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۲۱:۳۹ ق٫ظ 880.32MB
FRT-140A-0-00WW-B02.nb0.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۲۱:۳۹ ق٫ظ 863.74MB
X6_RM_559_40.0.2_farsi.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۰۱:۳۴ ق٫ظ 89.78MB
N8_RM_596_111.40.1511_farsi.rar ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۵:۰۱:۲۹ ق٫ظ 175.10MB
OSTLA_v6.2.8.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۲:۰۷:۳۹ ب٫ظ 110.67MB
PLE-558B-0-00WW-B01.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۲:۰۶:۲۵ ب٫ظ 1.43GB
PLE-3320-0-00WW-A02.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۵۷:۱۶ ب٫ظ 1.52GB
TA1021_PLE-522A-0-00WW-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۵۱:۲۴ ب٫ظ 1.36GB
PLE-522A-0-00A0-B04.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۴۵:۵۹ ب٫ظ 1.81GB
D1C-612H-0-00WW-B03_Homebrew.zstd.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۳۸:۵۲ ب٫ظ 1.36GB
D1C-562H-0-00WW-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۳۳:۴۱ ب٫ظ 1.35GB
D1C-6130-0-00CN-B01_Homebrew.qlz.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۲۸:۱۴ ب٫ظ 1.97GB
D1C-6120-0-00CN-B01_Homebrew.zip ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۲۰:۴۲ ب٫ظ 2.04GB
D1C-562H-0-00CN-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۱۲:۴۶ ب٫ظ 1.55GB
D1C-521B-0-00CN-B01_Exploit.7z ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۱:۰۶:۴۲ ب٫ظ 1.25GB