تاریخ ارسالحجمتوضیحات
COMBINATION_FAC_FAQ0_M215FXXU2ATH2_FACFAQ0_M215FFAC2ATH2_CL17986992_QB33426525_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۱:۰۶:۲۱ ق٫ظ 1.04GB
COMBINATION_FAC_FA90_T517PVPU1ATF2_FAC1ATF2_CL16441056_QB32104675_REV02_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۴:۵۸ ب٫ظ 564.71MB
COMBINATION_FAC_FA90_N975FXXU6ATG2_FACFAC_CL19330887_QB33260647_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۴:۳۸ ب٫ظ 1.64GB
HOME_CSC_OMC_OYV_A115WOYV1ATFA_CL18888334_QB32248351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۱:۲۵ ب٫ظ 238.41MB
CSC_OMC_OYV_A115WOYV1ATFA_CL18888334_QB32248351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۱:۱۹ ب٫ظ 238.53MB
CP_A115WVLU1ATFA_CP16153637_CL18888334_QB32248351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۱:۱۴ ب٫ظ 33.09MB
BL_A115WVLU1ATFA_CL18888334_QB32248351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۱:۱۳ ب٫ظ 16.16MB
AP_A115WVLU1ATFA_CL18888334_QB32248351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۱:۱۲ ب٫ظ 1.98GB
CSC_OMC_OXM_N975FOXM6CTG8_CL18777656_QB33258615_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۰:۳۲ ب٫ظ 534.46MB
CP_N975FXXS6CTGA_CP16407495_CL18777656_QB33178010_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۰:۱۳ ب٫ظ 20.95MB
BL_N975FXXU6CTGD_CL18777656_QB33258108_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۰:۱۲ ب٫ظ 3.06MB
AP_N975FXXU6CTGD_CL18777656_QB33258108_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۴۰:۱۱ ب٫ظ 4.10GB
CSC_OMC_OXM_N980FOXM1ATGK_CL19202113_QB32961472_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۶:۵۹ ب٫ظ 643.37MB
CP_N980FXXU1ATGK_CP16331288_CL19202113_QB32961472_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۶:۳۱ ب٫ظ 22.70MB
BL_N980FXXU1ATGK_CL19202113_QB32961472_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۶:۳۰ ب٫ظ 5.37MB
AP_N980FXXU1ATGK_CL19202113_QB32961472_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۶:۲۹ ب٫ظ 4.55GB
CSC_OMC_OXM_N981BOXM1ATGK_CL19202113_QB32961471_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۳:۳۹ ب٫ظ 597.97MB
CP_N981BXXU1ATGK_CP16331287_CL19202113_QB32961471_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۳:۱۸ ب٫ظ 22.67MB
BL_N981BXXU1ATGK_CL19202113_QB32961471_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۳:۱۷ ب٫ظ 5.38MB
AP_N981BXXU1ATGK_CL19202113_QB32961471_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۳:۱۶ ب٫ظ 4.55GB
CSC_OMC_OXM_N985FOXM1ATGI_CL19167976_QB32894838_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۰:۵۷ ب٫ظ 539.33MB
CP_N985FXXU1ATGG_CP16295923_CL19167976_QB32844533_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۰:۴۰ ب٫ظ 22.64MB
BL_N985FXXU1ATGI_CL19167976_QB32894838_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۰:۳۹ ب٫ظ 6.28MB
AP_N985FXXU1ATGI_CL19167976_QB32894838_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۳۰:۳۹ ب٫ظ 4.56GB
CSC_OMC_OXM_N986BOXM1ATGI_CL19167976_QB32888012_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۲۷:۵۹ ب٫ظ 648.12MB
CP_N986BXXU1ATGG_CP16295919_CL19167976_QB32844524_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۲۷:۲۶ ب٫ظ 22.64MB
AP_N986BXXU1ATGI_CL19167976_QB32888012_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۲۷:۲۴ ب٫ظ 4.57GB
BL_N986BXXU1ATGI_CL19167976_QB32888012_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۲۷:۲۴ ب٫ظ 6.28MB
COMBINATION_JDM_A115WSQ1F092.zip ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰۱:۰۰:۰۴ ب٫ظ 1.77GB
COMBINATION_JDM_A115USQ1F092.zip ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۹:۲۳ ب٫ظ 1.77GB
COMBINATION_UUB_FA51_J120MUBU2AQC1_UUBFA51_J120MUUB2AQC1_CL8046106_QB12979504_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۸:۳۴ ب٫ظ 252.99MB
COMBINATION_FAC_FA90_W2020ZCU2ATC1_FAC_CL17274290_QB29631475_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۸:۲۹ ب٫ظ 1.63GB
COMBINATION_FAC_FA90_W2020ZCU1ASK5_FAC_CL17274290_QB27615945_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۷:۴۷ ب٫ظ 1.63GB
COMBINATION_FAC_FA90_T517PVPU3ATG1_FAC3ATG1_CL16441056_QB32806895_REV02_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۶:۵۶ ب٫ظ 564.72MB
COMBINATION_FAC_FA90_T517PVPU2ATF1_FAC2ATF1_CL16441056_QB32101684_REV02_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۶:۴۱ ب٫ظ 564.72MB
COMBINATION_FAC_FA90_T517JXU4ATF1_FACFA90_T517FAC4ATF1_CL15561098_QB32104340_REV02_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۵:۵۷ ب٫ظ 606.80MB
COMBINATION_FAC_FA90_G973U1SQU4ATF1_FACFAC_CL15557854_QB32135870_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۴:۴۱ ب٫ظ 1.50GB
COMBINATION_FAC_FA90_F900WSQU4ATF1_FACFAC_CL17272781_QB32550161_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۳:۲۰ ب٫ظ 1.64GB
COMBINATION_FAC_FA90_F900USQU4ATF1_FACFAC_CL17272781_QB32550161_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۲:۳۲ ب٫ظ 1.64GB
COMBINATION_FAC_FA90_A505WSQU8ATG1_FAC_CL19256212_QB33050511_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۱:۴۴ ب٫ظ 1016.16MB
COMBINATION_FAC_FA90_A305GNDXU6ATG1_FAC_CL19229669_QB32994213_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۱:۱۹ ب٫ظ 882.31MB
COMBINATION_FAC_FA81_J260AZUCU8ATG1_FACFAC_CL15665581_QB32840008_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۷:۴۶ ب٫ظ 518.85MB
COMBINATION_FAC_FA81_J260AUCU8ATG1_FACFAC_CL15665581_QB32840008_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۷:۲۷ ب٫ظ 518.85MB
COMBINATION_FAC_FA80_J737VPPVRU6ATC1_FACFAC_CL18173444_QB29679927_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۶:۵۵ ب٫ظ 526.34MB
COMBINATION_FAC_FA80_J400MUBU9ATG1_FACFAC_CL13673068_QB32959651_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۶:۲۴ ب٫ظ 483.11MB
COMBINATION_FAC_FA80_J337R7WWU8BTG1_FACFAC_CL14810326_QB32638379_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۶:۰۳ ب٫ظ 461.16MB
COMBINATION_FAC_FA80_J337R4WWU8BTG1_FACFAC_CL14810326_QB32638379_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۵:۴۳ ب٫ظ 461.16MB
COMBINATION_ATT_FA60_J120AZUCU4AQJ1_ATTFAC_CL8084686_QB15447872_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۴:۳۲ ب٫ظ 340.60MB
COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU5ARA1_ATTFAC_CL8084686_QB16484101_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۳:۴۶ ب٫ظ 340.61MB
COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU4AQJ1_ATTFAC_CL8084686_QB15447872_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۳:۳۶ ب٫ظ 340.60MB
COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU1APC1_ATTFAC_CL7274807_QB9013492_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۲:۴۳:۲۱ ب٫ظ 340.61MB
COMBINATION_OXM_FAQ0_F916BXXU0ATGD_OXMFAC_CL19345489_QB33291969_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT_issfull.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۳۲:۴۶ ب٫ظ 1.78GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_N986BXXU1ATG6_FAC_CL19326065_QB33245949_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۳۱:۴۹ ب٫ظ 1.79GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_N985FXXU1ATG6_FAC_CL19326127_QB33245966_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۳۱:۰۷ ب٫ظ 1.79GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_N981BXXU1ATH2_FAC_CL19387532_QB33407983_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۳۰:۱۷ ب٫ظ 1.78GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_N980FXXU1ATH2_FAC_CL19387612_QB33407968_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۹:۲۳ ب٫ظ 1.78GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU4ATG8_FAC_CL19357145_QB33315422_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۸:۲۸ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU3ATG7_FAC_CL19357145_QB33315418_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۷:۳۶ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU2ATG6_FAC_CL19357145_QB33315412_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۶:۳۹ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU1ATG5_FAC_CL19356943_QB33315052_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۵:۳۰ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G985FXXU4ATG8_FAC_CL19357222_QB33315454_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۴:۲۵ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G985FXXU3ATG7_FAC_CL19357222_QB33315450_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۲:۴۳ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_M317FXXU1ATG8_FAC_CL19270753_QB33263207_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۲۰:۵۱ ب٫ظ 1.12GB
JDM_M115F_QL1871B_FAC_M115FXX1F102_200724.zip ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۱۹:۴۸ ب٫ظ 1.77GB
COMBINATION_OJM_FAQ0_A716BXXU3ATG1_OJM_CL18339023_QB33275622_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۱۸:۳۴ ب٫ظ 1.28GB
CSC_OMC_OJM_A716BOJM3ATG5_CL19168994_QB33240997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۱۷:۰۵ ب٫ظ 63.51MB
CP_A716BXXU3ATG5_CP16434830_CL19168994_QB33240997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۱۷:۰۴ ب٫ظ 25.73MB
BL_A716BXXU3ATG5_CL19168994_QB33240997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۱۷:۰۳ ب٫ظ 4.57MB
AP_A716BXXU3ATG5_CL19168994_QB33240997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۶:۱۷:۰۲ ب٫ظ 3.85GB
BL_T380DXU2BRK2_CL14346227_QB20632006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۳:۳۴:۳۵ ب٫ظ 8.77MB
HOME_CSC_XNZ_T380XNZ2BRK2_CL14346227_QB20632006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۳:۳۴:۳۵ ب٫ظ 75.37MB
CSC_XNZ_T380XNZ2BRK2_CL14346227_QB20632006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۳:۳۴:۳۳ ب٫ظ 79.86MB
AP_T380DXU2BRK2_CL14346227_QB20632006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۳:۳۴:۳۱ ب٫ظ 1.78GB
CSC_OMC_OJM_A715FOJM2ATG1_CL18956549_QB32638558_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۵۲:۰۱ ق٫ظ 64.42MB
BL_A715FXXU2ATG1_CL18912382_QB32632359_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۵۱:۵۹ ق٫ظ 38.16MB
CP_A715FXXU2ATF7_CP16124060_CL18912382_QB32206576_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۵۱:۵۹ ق٫ظ 38.94MB
AP_A715FXXU2ATG1_CL18912382_QB32632359_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۵۱:۵۷ ق٫ظ 4.29GB
COMBINATION_FA70_T820XXU1AQI1_CL12169216_QB14825156_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۳۷:۱۸ ق٫ظ 554.84MB
CSC_OJV_T825OJV3CTE1_CL17011573_QB31092915_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۳۶:۵۹ ق٫ظ 93.29MB
CP_T825JXU3CTB1_REV00_CL1390101_EMMC_QB_15044067.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۳۶:۵۶ ق٫ظ 34.46MB
AP_T825JXU3CTE1_CL17011573_QB31092915_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۳۶:۵۴ ق٫ظ 2.39GB
BL_T825JXU3CTE1_CL17011573_QB31092915_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۳۶:۵۴ ق٫ظ 10.59MB
CSC_OXM_N950FOXMCDTF1_CL16983991_QB32341511_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۶:۳۸:۱۲ ب٫ظ 550.26MB
AP_N950FXXSCDTF1_CL16983991_QB32341511_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۶:۳۸:۰۰ ب٫ظ 2.89GB
CP_N950FXXSCDTF1_CL1300388_QB16177146_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۶:۳۸:۰۰ ب٫ظ 16.80MB
BL_N950FXXSCDTF1_CL16983991_QB32341511_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۶:۳۸:۰۰ ب٫ظ 1.78MB
HOME_CSC_OMC_OXM_N970FOXM4CTD2_CL18342449_QB30580582_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۴۹:۰۳ ب٫ظ 524.28MB
CSC_OMC_OXM_N970FOXM4CTD2_CL18342449_QB30580582_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۴۸:۵۳ ب٫ظ 524.71MB
CP_N970FXXS4CTD1_CP15679133_CL18246528_QB30580820_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۴۸:۴۳ ب٫ظ 20.91MB
BL_N970FXXS4CTD1_CL18246528_QB30580820_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۴۸:۴۲ ب٫ظ 2.80MB
AP_N970FXXS4CTD1_CL18246528_QB30580820_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۴۸:۴۲ ب٫ظ 4.05GB
CSC_OMC_OXM_N960FOXM6ETF7_CL18803598_QB32233761_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۲۸:۵۰ ب٫ظ 514.53MB
CP_N960FXXS6ETF7_CP16148768_CL18803598_QB32238206_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۲۸:۳۴ ب٫ظ 19.60MB
AP_N960FXXU6ETG3_CL18803598_QB32888639_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۲۸:۳۳ ب٫ظ 3.57GB
BL_N960FXXU6ETG3_CL18803598_QB32888639_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۲۸:۳۳ ب٫ظ 2.24MB
CSC_OMC_OXM_N970FOXM5CTFA_CL18777656_QB32237046_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۰۳:۰۳ ب٫ظ 534.29MB
CP_N970FXXS5CTFA_CP16146910_CL18777656_QB32236185_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۰۲:۴۲ ب٫ظ 20.91MB
AP_N970FXXS5CTG1_CL18777656_QB32670210_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۰۲:۴۱ ب٫ظ 4.04GB
BL_N970FXXS5CTG1_CL18777656_QB32670210_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۵:۰۲:۴۱ ب٫ظ 2.80MB
CSC_OMC_OXM_N975FOXM5CTFA_CL18777656_QB32236840_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۴:۵۸:۲۷ ب٫ظ 534.33MB
CP_N975FXXS5CTFA_CP16146901_CL18777656_QB32236084_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۴:۵۸:۱۵ ب٫ظ 20.94MB
BL_N975FXXS5CTG1_CL18777656_QB32670131_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۴:۵۸:۱۴ ب٫ظ 3.06MB
AP_N975FXXS5CTG1_CL18777656_QB32670131_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۴:۵۸:۱۳ ب٫ظ 4.10GB
CSC_OMC_OJM_M315FOJM1ATG2_CL19257648_QB33098191_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۲:۵۸:۳۶ ب٫ظ 86.62MB
CP_M315FDDU1ATG1_CP16257740_CL19023107_QB32713765_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۲:۵۸:۳۴ ب٫ظ 19.81MB
BL_M315FXXU1ATG2_CL19023107_QB32859348_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۲:۵۸:۳۴ ب٫ظ 2.96MB
AP_M315FXXU1ATG2_CL19023107_QB32859348_REV00_user_low_ship_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۲:۵۸:۳۳ ب٫ظ 3.19GB
CSC_OMC_OJM_A015FOJM2ATE1_CL18312521_QB31181338_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۱:۲۱:۴۷ ب٫ظ 82.81MB
CP_A015FXXU2ATE1_REV00_CL1476112__QB_15880996.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۱:۲۱:۴۵ ب٫ظ 26.86MB
BL_A015FXXS2ATF3_CL18087350_QB32164568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۱:۲۱:۴۴ ب٫ظ 15.85MB
AP_A015FXXS2ATF3_CL18087350_QB32164568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۱:۲۱:۴۳ ب٫ظ 1.82GB
CSC_OMC_OJM_A515FOJM3BTF8_CL18770262_QB32234361_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۰:۳۲ ب٫ظ 65.03MB
CP_A515FXXU3BTE7_CP15954623_CL18770262_QB31480174_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۰:۳۰ ب٫ظ 19.76MB
BL_A515FXXU3BTG1_CL18770262_QB32596875_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۰:۲۹ ب٫ظ 1.92MB
AP_A515FXXU3BTG1_CL18770262_QB32596875_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸ ب٫ظ 3.87GB
ugg_global_images_V9.6.2.0.NDKMIFD_20180808.0000.00_7.1_global_3f3d1e2717.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۵۳:۲۳ ق٫ظ 1.84GB
ugg_global_images_V11.0.2.0.NDKMIXM_20191022.0000.00_7.1_global_554b873d3d.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۵۲:۴۴ ق٫ظ 1.82GB
ugg_global_images_V10.3.1.0.NDKMIXM_20190709.0000.00_7.1_global_ecaef64255.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۵۱:۵۷ ق٫ظ 1.73GB
ugg_images_V9.6.3.0.NDKCNFD_20180801.0000.00_7.1_cn_e19ddec9e5.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۵۰:۵۶ ق٫ظ 2.07GB
ugg_images_V11.0.1.0.NDKCNXM_20191018.0000.00_7.1_cn_f4b5f9cd8c.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۹:۵۲ ق٫ظ 1.90GB
ugg_images_V10.3.2.0.NDKCNXM_20190727.0000.00_7.1_cn_48c84edaf7.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۸:۵۹ ق٫ظ 1.84GB
ugglite_global_images_V11.0.3.0.NDFMIXM_20191022.0000.00_7.1_global_9e48e63f94.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۷:۵۹ ق٫ظ 1.80GB
ugglite_images_V11.0.2.0.NDFCNXM_20191018.0000.00_7.1_cn_1a8ee1cb2d.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۷:۱۲ ق٫ظ 1.80GB
ugglite_images_V10.3.2.0.NDFCNXM_20190727.0000.00_7.1_cn_982bad3cb6.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۶:۳۰ ق٫ظ 1.79GB
whyred_global_images_V9.6.4.0.OEIMIFD_20180828.0000.00_8.1_global_f5ee62becf.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۵:۴۷ ق٫ظ 2.50GB
whyred_global_images_V11.0.3.0.PEIMIXM_20191108.0000.00_9.0_global_f128798d03.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۴:۳۰ ق٫ظ 2.27GB
whyred_global_images_V10.3.2.0.PEIMIXM_20190808.0000.00_9.0_global_3e234be300.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۳:۱۹ ق٫ظ 2.20GB
whyred_images_V9.6.4.0.OEICNFD_20180803.0000.00_8.1_cn_ed17fe3ce3.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۲:۱۲ ق٫ظ 2.37GB
whyred_images_V10.3.5.0.PEICNXM_20190816.0000.00_9.0_cn_9291ea6dfa.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۱:۰۲ ق٫ظ 2.12GB
whyred_images_V10.2.2.0.OEICNXM_20190116.0000.00_8.1_cn_70a529f68b.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۴۰:۱۶ ق٫ظ 2.38GB
picasso_48m_images_V12.0.3.0.QGICMXM_20200702.0000.00_10.0_cn_bf8e852066.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۹:۲۰ ق٫ظ 3.96GB
picasso_48m_images_V11.1.27.0.QGICMXM_20200522.0000.00_10.0_cn_c8a175789d.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۷:۱۸ ق٫ظ 3.76GB
dandelion_global_images_V12.0.3.0.QCDMIXM_20200714.0000.00_10.0_global_c021b1dc87.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۵:۴۸ ق٫ظ 2.93GB
lancelot_global_images_V11.0.4.0.QJCMIXM_20200618.0000.00_10.0_global_f875a2edde.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۴:۱۵ ق٫ظ 3.22GB
lancelot_eea_global_images_V11.0.4.0.QJCEUXM_20200702.0000.00_10.0_eea_6b6d41343e.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۲:۳۴ ق٫ظ 3.25GB
lancelot_images_V11.0.4.0.QJCCNXM_20200710.0000.00_10.0_cn_e4fff803a7.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۰:۵۶ ق٫ظ 2.70GB
lancelot_images_V11.0.3.0.QJCCNXM_20200701.0000.00_10.0_cn_fd290402bd.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۲۹:۱۷ ق٫ظ 2.70GB
gram_in_global_images_V11.0.3.0.QJPINXM_20200707.0000.00_10.0_in_4e9cefa7b5.gz ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۱:۲۶:۵۶ ق٫ظ 2.89GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXU4ATG4_FAC_CL19250010_QB33096468_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۳۳:۲۶ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXU3ATG3_FAC_CL19250010_QB33088519_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۳۲:۴۳ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXU2ATG2_FAC_CL19250010_QB33088509_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۳۱:۵۸ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU4ATG4_FAC_CL19273152_QB33112092_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۳۱:۱۵ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU3ATG3_FAC_CL19257174_QB33088195_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۳۰:۳۳ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU2ATG2_FAC_CL19257174_QB33088191_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۹:۴۵ ب٫ظ 1.65GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G985FXXU4ATG4_FAC_CL19273154_QB33112083_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۸:۵۴ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G985FXXU3ATG3_FAC_CL19259531_QB33088203_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۸:۱۱ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G985FXXU2ATG2_FAC_CL19259531_QB33088199_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۷:۲۵ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G980FXXU4ATG8_FAC_CL19356589_QB33314456_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۶:۳۸ ب٫ظ 1.62GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G980FXXU3ATG7_FAC_CL19356492_QB33314125_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۵:۵۱ ب٫ظ 1.62GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G980FXXU2ATG6_FAC_CL19356408_QB33313959_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۴:۵۵ ب٫ظ 1.62GB
CSC_OMC_OJM_T830OJM4CTG2_CL18933587_QB33117779_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۹:۵۰ ب٫ظ 103.59MB
CSC_OJM_A530FOJMCCTE2_CL18656265_QB31060134_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۷:۵۹ ب٫ظ 84.98MB
BL_A530FXXUCCTE6_CL18397502_QB31086725_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۷:۵۶ ب٫ظ 1.68MB
CP_A530FXXUCCTE6_CP15853500_CL18397502_QB31086725_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۷:۵۶ ب٫ظ 18.27MB
AP_A530FXXUCCTE6_CL18397502_QB31086725_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۷:۵۵ ب٫ظ 2.63GB
CSC_OMC_OXM_F900FOXM4BTF1_CL18521059_QB32412483_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۶:۴۳ ب٫ظ 320.02MB
CP_F900FXXS4BTF2_CP16235657_CL18521059_QB32661355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۶:۳۰ ب٫ظ 41.94MB
BL_F900FXXS4BTF2_CL18521059_QB32661355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۶:۲۹ ب٫ظ 40.99MB
AP_F900FXXS4BTF2_CL18521059_QB32661355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۶:۲۶ ب٫ظ 4.06GB
CSC_OJV_J730FOJV7CTF2_CL16526088_QB32099206_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۴:۴۶ ب٫ظ 102.29MB
AP_J730FXWS7CTF2_CL16526088_QB32097688_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۴:۴۳ ب٫ظ 1.57GB
BL_J730FXWS7CTF2_CL16526088_QB32097688_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۴:۴۳ ب٫ظ 1.47MB
CP_J730FXXS7CTF2_CL1232306_QB16115076_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۱:۱۴:۴۳ ب٫ظ 15.67MB
HOME_CSC_OMC_OLM_N770FOLM3BTF1_CL18842414_QB31766970_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۲:۲۸ ب٫ظ 130.94MB
CSC_OMC_OLM_N770FOLM3BTF1_CL18842414_QB31766970_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۲:۲۶ ب٫ظ 130.65MB
CP_N770FXXU3BTF1_CP16007764_CL18298188_QB31734321_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۲:۲۴ ب٫ظ 20.45MB
BL_N770FXXU3BTF1_CL18298188_QB31734321_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۲:۲۳ ب٫ظ 1.95MB
AP_N770FXXU3BTF1_CL18298188_QB31734321_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۲:۲۳ ب٫ظ 3.98GB
COMBINATION_FAC_FA80_J737PVVRU5ASL1_FACFAC_CL17475561_QB27760382_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۰:۵۹ ب٫ظ 526.39MB
COMBINATION_FAC_FA80_J737PVPU1ARF3_FACFAC_CL13800121_QB18548551_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۰:۳۶ ب٫ظ 502.35MB
COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU8ATG1_FAC_CL19263992_QB33092809_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۴۰:۱۳ ب٫ظ 1.63GB
COMBINATION_ODD_FA71_G611FDDU2ATG1_ODDFA71_G611FDDU2ATG1_CL12725731_QB33296207_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۹:۱۱ ب٫ظ 448.00MB
COMBINATION_FAC_FAQ0_N770FXXU5ATG2_FACFAC_CL19321524_QB33241081_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۹:۰۱ ب٫ظ 1.41GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_N770FXXU4ATG1_FACFAC_CL19253673_QB33049873_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۸:۰۵ ب٫ظ 1.41GB
CSC_OMC_OJM_N770FOJM4BTG7_CL19162495_QB32807476_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۷:۱۶ ب٫ظ 108.59MB
BL_N770FXXU4BTG7_CL18298188_QB32796766_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۷:۱۱ ب٫ظ 1.95MB
CP_N770FXXU4BTG7_CP16281376_CL18298188_QB32796766_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۷:۱۱ ب٫ظ 20.46MB
AP_N770FXXU4BTG7_CL18298188_QB32796766_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۷:۱۰ ب٫ظ 3.98GB
CSC_OMC_OJM_T835OJM4CTF6_CL18876299_QB32204885_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۳:۴۶ ب٫ظ 104.75MB
CP_T835XXU4CTF5_CP16087530_CL18876299_QB32000296_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۳:۴۰ ب٫ظ 41.65MB
BL_T835JXU4CTF6_CL18876299_QB32204885_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۳:۳۷ ب٫ظ 21.55MB
AP_T835JXU4CTF6_CL18876299_QB32204885_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰۷:۳۳:۳۶ ب٫ظ 3.06GB
CSC_OMC_OXM_G970FOXM8CTG4_CL19241737_QB33028730_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۸:۵۸ ب٫ظ 360.77MB
CP_G970FXXU8CTG4_CP16355881_CL19241737_QB33028730_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۸:۵۱ ب٫ظ 20.70MB
BL_G970FXXU8CTG4_CL19241737_QB33028730_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۸:۵۰ ب٫ظ 2.66MB
AP_G970FXXU8CTG4_CL19241737_QB33028730_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۸:۵۰ ب٫ظ 3.86GB
HOME_CSC_OMC_SPT_J737PSPT5BTA3_CL16191886_QB28495759_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۴:۴۴ ب٫ظ 29.97MB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT5BTA3_CL16191886_QB28495759_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۴:۴۳ ب٫ظ 29.98MB
CP_J737PVPS5BTA3_CP14860259_CL16191886_QB28495759_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۴:۴۲ ب٫ظ 21.21MB
BL_J737PVPS5BTA3_CL16191886_QB28495759_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۴:۴۲ ب٫ظ 1.47MB
AP_J737PVPS5BTA3_CL16191886_QB28495759_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۴:۴۱ ب٫ظ 2.13GB
HOME_CSC_OMC_SPT_J737PSPT6BTC1_CL16191886_QB29532028_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۳:۳۳ ب٫ظ 29.97MB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT6BTC1_CL16191886_QB29532028_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۳:۳۱ ب٫ظ 29.98MB
CP_J737PVPS6BTC1_CP15254975_CL16191886_QB29532028_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۳:۳۰ ب٫ظ 21.21MB
AP_J737PVPS6BTC1_CL16191886_QB29532028_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۳:۲۹ ب٫ظ 2.13GB
BL_J737PVPS6BTC1_CL16191886_QB29532028_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۳:۲۹ ب٫ظ 1.47MB
HOME_CSC_OMC_SPT_J737PSPT7BTE1_CL16191886_QB31372747_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۲:۱۵ ب٫ظ 29.18MB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT7BTE1_CL16191886_QB31372747_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۲:۱۴ ب٫ظ 29.21MB
BL_J737PVPU7BTE1_CL16191886_QB31372747_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۲:۱۳ ب٫ظ 1.47MB
CP_J737PVPU7BTE1_CP15922069_CL16191886_QB31372747_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۲:۱۳ ب٫ظ 21.21MB
AP_J737PVPU7BTE1_CL16191886_QB31372747_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۲:۱۲ ب٫ظ 2.13GB
HOME_CSC_OMC_SPT_J737PSPT4BSJ2_CL16191886_QB26435147_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰:۵۷ ب٫ظ 29.94MB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT4BSJ2_CL16191886_QB26435147_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰:۵۵ ب٫ظ 29.97MB
CP_J737PVPU4BSJ2_CP14031545_CL16191886_QB26435147_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰:۵۴ ب٫ظ 21.21MB
BL_J737PVPU4BSJ2_CL16191886_QB26435147_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰:۵۳ ب٫ظ 1.47MB
AP_J737PVPU4BSJ2_CL16191886_QB26435147_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰:۵۳ ب٫ظ 2.13GB
HOME_CSC_OMC_SPT_J737PSPT3ASC2_CL14521356_QB22908250_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۹:۳۶ ب٫ظ 36.90MB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT3ASC2_CL14521356_QB22908250_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۹:۳۵ ب٫ظ 36.90MB
CP_J737PVPS3ASC2_CP12289335_CL14521356_QB22908250_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۹:۳۴ ب٫ظ 21.19MB
BL_J737PVPS3ASC2_CL14521356_QB22908250_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۹:۳۳ ب٫ظ 1.47MB
AP_J737PVPS3ASC2_CL14521356_QB22908250_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۹:۳۳ ب٫ظ 1.92GB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT2ARJ2_CL14521356_QB20088192_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۸:۲۹ ب٫ظ 36.84MB
CP_J737PVPU2ARJ2_CP10906056_CL14521356_QB20088192_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۸:۲۸ ب٫ظ 21.20MB
BL_J737PVPU2ARJ2_CL14521356_QB20088192_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۸:۲۸ ب٫ظ 1.47MB
AP_J737PVPU2ARJ2_CL14521356_QB20088192_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۸:۲۷ ب٫ظ 1.92GB
CSC_OMC_SPT_J737PSPT1ARED_CL13602162_QB18161086_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۷:۱۸ ب٫ظ 37.00MB
CP_J737PVPU1ARED_CP9710892_CL13602162_QB18161086_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۷:۱۷ ب٫ظ 21.13MB
AP_J737PVPU1ARED_CL13602162_QB18161086_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۷:۱۶ ب٫ظ 1.89GB
BL_J737PVPU1ARED_CL13602162_QB18161086_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۷:۱۶ ب٫ظ 1.47MB
CSC_OMC_OXM_G973FOXM8CTG4_CL19241737_QB33028731_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۰:۵۶ ب٫ظ 360.99MB
CP_G973FXXU8CTG4_CP16355894_CL19241737_QB33028731_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۰:۴۳ ب٫ظ 20.69MB
BL_G973FXXU8CTG4_CL19241737_QB33028731_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۰:۴۲ ب٫ظ 2.84MB
AP_G973FXXU8CTG4_CL19241737_QB33028731_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۵۰:۴۱ ب٫ظ 3.87GB
CSC_OMC_OXM_G975FOXM8CTG4_CL19241737_QB33028746_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۴۶:۴۲ ب٫ظ 360.95MB
BL_G975FXXU8CTG4_CL19241737_QB33028746_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۴۶:۳۰ ب٫ظ 2.83MB
CP_G975FXXU8CTG4_CP16355898_CL19241737_QB33028746_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۴۶:۳۰ ب٫ظ 20.74MB
AP_G975FXXU8CTG4_CL19241737_QB33028746_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۴۶:۲۹ ب٫ظ 3.87GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_M317FXXU1ATG7_FAC_CL19270753_QB33199519_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۵۳:۲۹ ب٫ظ 1.12GB
CSC_OMC_OJM_M317FOJM1ATG8_CL19203005_QB33093400_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۵۲:۵۰ ب٫ظ 64.58MB
BL_M317FXXU1ATG8_CL19203005_QB33009607_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۵۲:۴۷ ب٫ظ 1.92MB
CP_M317FXXU1ATG9_CL1639973_QB16364827_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۵۲:۴۷ ب٫ظ 17.50MB
AP_M317FXXU1ATG8_CL19203005_QB33009607_REV00_user_low_ship_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۵۲:۴۶ ب٫ظ 3.40GB
CSC_OMC_OXM_N976QOXM3CTG1_CL18727926_QB32806496_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۱۱:۲۵ ب٫ظ 438.39MB
CP_N976QXXU3CTE4_CP15972109_CL18727926_QB31667693_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۱۱:۱۴ ب٫ظ 55.34MB
BL_N976QXXS3CTG2_CL18727926_QB33183016_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۱۱:۱۲ ب٫ظ 43.27MB
AP_N976QXXS3CTG2_CL18727926_QB33183016_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۱۱:۱۱ ب٫ظ 4.13GB
COMBINATION_FAC_FA80_J737PVPU1ARF1_FACFAC_CL13741371_QB18419308_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۷:۵۹ ب٫ظ 504.73MB
COMBINATION_FAC_FA80_J737PVPU1ARI2_FACFAC_CL14295157_QB19782077_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۸:۵۹:۳۱ ب٫ظ 502.34MB
CSC_OMC_OXM_T860OXM2BTF2_CL18571899_QB31810546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۴:۵۱:۵۸ ب٫ظ 607.94MB
BL_T860XXU2BTF2_CL18571899_QB31810546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۴:۵۱:۴۵ ب٫ظ 43.06MB
AP_T860XXU2BTF2_CL18571899_QB31810546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۴:۵۱:۴۴ ب٫ظ 3.79GB
CSC_OMC_OJM_T865OJM2BTC7_CL18134382_QB30153953_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۳:۴۳:۱۰ ب٫ظ 103.77MB
CP_T865XXU2BTC7_CP15487544_CL18134382_QB30149472_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۳:۴۳:۰۷ ب٫ظ 41.94MB
BL_T865XXU2BTC7_CL18134382_QB30149472_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۳:۴۳:۰۶ ب٫ظ 42.94MB
AP_T865XXU2BTC7_CL18134382_QB30149472_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۳:۴۳:۰۴ ب٫ظ 3.76GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_A715FXXU1ATG4_FACFAC_CL17905248_QB33147014_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۵۱:۲۷ ب٫ظ 1.30GB
COMBINATION_FAC_FA90_T865XXU3ATD1_FACFAC_CL18579326_QB30792496_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۵۰:۴۱ ب٫ظ 1.39GB
COMBINATION_FAC_FA90_T865XXU2ATA2_FACFAC_CL17512691_QB28307939_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۹:۵۱ ب٫ظ 1.39GB
CSC_OMC_OJM_T865OJM3BTF2_CL18571899_QB31814778_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۹:۰۰ ب٫ظ 103.86MB
CP_T865XXU3BTF2_CP16033568_CL18571899_QB31809105_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۸:۵۵ ب٫ظ 41.96MB
BL_T865XXU3BTF2_CL18571899_QB31809105_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۸:۵۴ ب٫ظ 43.06MB
AP_T865XXU3BTF2_CL18571899_QB31809105_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۸:۵۱ ب٫ظ 3.77GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_T870XXU1ATG3_FACFAC_CL19211058_QB32951209_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۶:۳۲ ب٫ظ 1.45GB
CSC_OMC_OXM_T870OXM1ATGH_CL19180525_QB33147155_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۵:۳۲ ب٫ظ 594.25MB
BL_T870XXU1ATG9_CL19180525_QB32957967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۵:۱۱ ب٫ظ 48.97MB
AP_T870XXU1ATG9_CL19180525_QB32957967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۵:۰۸ ب٫ظ 4.44GB
CSC_OMC_OXM_T875OXM1ATGG_CL19180525_QB33147271_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۳:۱۲ ب٫ظ 545.76MB
BL_T875XXU1ATGA_CL19180525_QB33022104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۲:۵۳ ب٫ظ 48.90MB
AP_T875XXU1ATGA_CL19180525_QB33022104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۲:۵۰ ب٫ظ 4.46GB
ALL_OXM_T970XXU1ATGE_T970OXM1ATGE_CL19129526_QB33052509_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۴۰:۴۴ ب٫ظ 4.92GB
CSC_OMC_OXM_T970OXM1ATGF_CL19129526_QB33145797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۳۷:۵۹ ب٫ظ 597.95MB
BL_T970XXU1ATGE_CL19129526_QB33052509_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۳۷:۳۷ ب٫ظ 52.22MB
AP_T970XXU1ATGE_CL19129526_QB33052509_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۲:۳۷:۳۵ ب٫ظ 4.44GB
CP_T905XXUANA8_REV00_CLLOCAL.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۱:۳۹ ق٫ظ 21.07MB
CSC_BTU_T905BTUANB4_840475_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۱:۳۹ ق٫ظ 3.87MB
BL_T905XXUANB6_590858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۱:۳۸ ق٫ظ 3.67MB
AP_T905XXUANB6_590858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۱:۳۷ ق٫ظ 1.07GB
JDM_A015F_QL1695A_FAC_A015FXX2F078_200624.zip ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰:۱۸:۱۶ ق٫ظ 2.22GB
AP_J610FXXS5BTD1_CL17733705_QB30276685_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۲:۵۶:۵۵ ب٫ظ 2.31GB
CSC_OMC_OJM_J610FOJM5BTD1_CL17733705_QB30641475_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۲:۵۱:۰۱ ب٫ظ 72.94MB
CP_J610FXXS5BTD1_CP15565332_CL17733705_QB30276685_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۲:۵۰:۵۸ ب٫ظ 36.01MB
BL_J610FXXS5BTD1_CL17733705_QB30276685_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۲:۵۰:۵۷ ب٫ظ 13.20MB
COMBINATION_FAC_FAQ0_T970XXU1ATG4_FACFAC_CL19218125_QB32992529_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۶:۳۸ ب٫ظ 1.46GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_T875XXU1ATG3_FACFAC_CL19211058_QB32951210_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۴:۲۶ ب٫ظ 1.51GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_F700FXXU2ATG3_FACFAC_CL19280795_QB33125012_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۳:۳۳ ب٫ظ 1.49GB
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU5ATG1_FACFAC_CL18611424_QB33052022_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۲:۴۱ ب٫ظ 1.00GB
COMBINATION_FAC_FA90_A105FXXU3ASH1_FACFAC_CL15552090_QB25580338_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۲:۰۹ ب٫ظ 696.69MB
COMBINATION_FAC_FA90_A105FXXU4ATG1_FACFAC_CL15552090_QB33054367_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۹:۰۰:۱۱ ب٫ظ 696.73MB
CSC_OJV_J530FOJV7CTF1_CL17630397_QB32131467_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۳۹ ب٫ظ 112.31MB
CP_J530FXXS7CTF1_CL891228_QB16065201_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۳۷ ب٫ظ 15.60MB
BL_J530FXWS7CTF4_CL16642474_QB32312151_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۳۶ ب٫ظ 1.09MB
AP_J530FXWS7CTF4_CL16642474_QB32312151_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۳۶ ب٫ظ 1.58GB
CSC_OJV_G570FOJV3CTC2_CL17350810_QB29952020_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۰۵ ب٫ظ 108.23MB
CP_G570FXXS3CTC3_CP15440304_CL14263629_QB29970518_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۰۳ ب٫ظ 13.21MB
AP_G570FXXS3CTF2_CL14263629_QB31843589_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۰۲ ب٫ظ 1.77GB
BL_G570FXXS3CTE5_CL14263629_QB31375906_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۱:۰۲ ب٫ظ 1.10MB
CSC_OXM_G955FOXM9DTE1_CL17264019_QB30973205_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۰:۲۷ ب٫ظ 398.56MB
CP_G955FXXS9DTE1_CP15808914_CL17264019_QB30971110_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۰:۱۹ ب٫ظ 19.00MB
BL_G955FXXS9DTEA_CL17264019_QB31148511_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۰:۱۹ ب٫ظ 1.78MB
AP_G955FXXS9DTEA_CL17264019_QB31148511_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۴:۰۰:۱۸ ب٫ظ 2.77GB
CSC_OXM_G950FOXM9DTE1_CL17263988_QB30973193_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۳:۵۹:۲۴ ب٫ظ 398.57MB
CP_G950FXXS9DTE1_CP15808913_CL17263988_QB30970277_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۳:۵۹:۱۶ ب٫ظ 19.01MB
AP_G950FXXS9DTEA_CL17263988_QB31148472_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۳:۵۹:۱۵ ب٫ظ 2.77GB
BL_G950FXXS9DTEA_CL17263988_QB31148472_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰۳:۵۹:۱۵ ب٫ظ 1.78MB
JDM_A115U_QL1879B_FAC_A115USQ2F100_200706.zip ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۷:۴۰ ب٫ظ 1.77GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G770FXXU3ATG2_FACFAC_CL19269932_QB33101361_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۷:۰۴ ب٫ظ 1.47GB
COMBINATION_FAC_FA90_T307USQS3ATG1_FAC_CL17722892_QB32802038_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۶:۳۵ ب٫ظ 941.30MB
COMBINATION_FAC_FA90_T307USQS2ATF1_FAC_CL17722892_QB31800921_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۶:۱۱ ب٫ظ 941.30MB
COMBINATION_FAC_FA90_S506DLUDU6ATE2_FACFAC_CL18785804_QB31536203_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۵:۴۸ ب٫ظ 1009.27MB
COMBINATION_FAC_FA90_N975USQU4ATF1_FACFAC_CL17326716_QB32096386_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۵:۲۲ ب٫ظ 1.55GB
COMBINATION_FAC_FA90_G977TUVU4ATA1_FACFAC_CL15947392_QB29037465_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۴:۵۰ ب٫ظ 1.53GB
COMBINATION_FAC_FA90_G975USQU4ATF1_FACFAC_CL15558382_QB32135865_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۴:۱۸ ب٫ظ 1.50GB
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU4ATF1_FACFAC_CL15557854_QB32135870_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۳:۲۸ ب٫ظ 1.50GB
COMBINATION_FAC_FA90_G973FXXU8ATG1_FAC_CL19264000_QB33091544_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۲:۳۴ ب٫ظ 1.64GB
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU8ATG1_FAC_CL19256212_QB33050511_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۱:۳۲ ب٫ظ 1016.16MB
COMBINATION_FAC_FA90_A505USQU7ATF2_FAC_CL19006631_QB32305743_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۱:۰۶ ب٫ظ 1016.13MB
COMBINATION_FAC_FA90_A105FNXXU4ATG1_FACFAC_CL15845725_QB33003671_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۰:۱۵ ب٫ظ 675.36MB
COMBINATION_FAC_FA81_J260T1UVU6ATG1_FACFAC_CL15195638_QB32677161_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۹:۴۰ ب٫ظ 529.16MB
COMBINATION_FAC_FA80_S767VLUDU8ATG1_FACFAC_CL13741371_QB33031114_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۸:۴۶ ب٫ظ 533.60MB
COMBINATION_FAC_FA80_S767VLUDU6ATA1_FACFAC_CL13741371_QB28964811_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۸:۳۵ ب٫ظ 533.60MB
COMBINATION_FAC_FA80_J737VVRU7ATF1_FACFAC_CL18846915_QB31775088_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۷:۵۲ ب٫ظ 526.50MB
COMBINATION_FAC_FA80_J737VVRU6ATC1_FACFAC_CL18173444_QB29679927_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۷:۳۹ ب٫ظ 526.34MB
COMBINATION_FAC_FA80_A600AUCU8ATG1_FACFAC_CL14162109_QB32949310_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۷:۱۷ ب٫ظ 716.44MB
COMBINATION_FAC_FAQ0_F700USQU2ATG3_FACFAC_CL19280795_QB33125022_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰:۳۷:۳۳ ق٫ظ 1.54GB
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU6ATG1_FACFAC_CL13996359_QB32975111_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰:۳۶:۵۹ ق٫ظ 1.02GB
COMBINATION_FAC_FA81_N960FXXU5ATB1_FACFAC_CL13996359_QB29535714_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰:۳۶:۳۷ ق٫ظ 1.02GB
HOME_CSC_ODD_G570FODD3CTD1_CL14263629_QB30383620_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۲:۵۴ ق٫ظ 132.10MB
CSC_ODD_G570FODD3CTD1_CL14263629_QB30383620_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۲:۵۱ ق٫ظ 132.10MB
CP_G570FDDS3CTD1_CP15606912_CL14263629_QB30383620_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۲:۴۸ ق٫ظ 13.21MB
BL_G570FDDS3CTE1_CL14263629_QB31240247_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۲:۴۸ ق٫ظ 1.10MB
AP_G570FDDS3CTE1_CL14263629_QB31240247_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۲:۴۷ ق٫ظ 1.81GB
HOME_CSC_OJV_G570FOJV3CTF2_CL14263629_QB31647412_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۲:۰۲ ق٫ظ 111.91MB
CSC_OJV_G570FOJV3CTF2_CL14263629_QB31647412_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۵۹ ق٫ظ 111.90MB
CP_G570FXXS3CTF1_CL909798_QB15993772_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۵۷ ق٫ظ 11.42MB
BL_G570FXXS3CTF2_CL14263629_QB31843589_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۵۶ ق٫ظ 1.10MB
AP_G570FXXS3CTF2_CL14263629_QB31843589_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۵۶ ق٫ظ 1.77GB
HOME_CSC_OXE_G570FOXE3CTC1_CL14912975_QB29847615_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۱۶ ق٫ظ 100.82MB
CSC_OXE_G570FOXE3CTC1_CL14912975_QB29847615_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۱۴ ق٫ظ 100.83MB
BL_G570FXXS3CTE3_CL14263629_QB31349019_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۱۲ ق٫ظ 1.10MB
CP_G570FXXS3CTC2_CL909798_QB15437368_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۱۲ ق٫ظ 11.44MB
AP_G570FXXS3CTE3_CL14263629_QB31349019_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۰۱:۱۲ ق٫ظ 1.79GB
CSC_OJV_A720FOJV9CTF1_CL17162658_QB32418855_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۲:۵۸ ق٫ظ 185.37MB
CP_A720FXXU9CTE1_CP15792635_CL17162658_QB31026323_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۲:۵۲ ق٫ظ 14.03MB
AP_A720FXXU9CTF1_CL17162658_QB32224790_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۲:۵۱ ق٫ظ 2.25GB
BL_A720FXXU9CTF1_CL17162658_QB32224790_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۲:۵۱ ق٫ظ 1.54MB
CSC_OJM_A530FOJMDCTG1_CL18776622_QB32668838_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۱:۱۵ ق٫ظ 84.99MB
BL_A530FXXSDCTG1_CL18776622_QB32583414_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۱:۱۱ ق٫ظ 1.68MB
CP_A530FXXSDCTG1_CP16226576_CL18776622_QB32583414_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۱:۱۱ ق٫ظ 18.29MB
AP_A530FXXSDCTG1_CL18776622_QB32583414_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۵۱:۱۰ ق٫ظ 2.63GB
COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU9ATB1_FAC9ATB1_CL14003381_QB29177521_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰:۴۹:۰۴ ق٫ظ 481.74MB
COMBINATION_FAC_FA90_A105FXXU3ATB1_FACFAC_CL15552090_QB29223868_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۸:۴۱ ق٫ظ 696.60MB
CSC_OMC_OJM_A920FOJM3CTF9_CL18948055_QB32132732_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۸:۲۱ ق٫ظ 93.35MB
CP_A920FXXU3CTF7_CP16114256_CL18245146_QB32108427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۸:۱۸ ق٫ظ 44.81MB
AP_A920FXXU3CTF9_CL18245146_QB32132647_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۸:۱۷ ق٫ظ 3.26GB
BL_A920FXXU3CTF9_CL18245146_QB32132647_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۸:۱۷ ق٫ظ 17.90MB
CSC_OMC_OJM_A605FOJM5CTE1_CL18195246_QB31032131_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۶:۴۷ ق٫ظ 92.01MB
CP_A605FNXXS5CTF1_REV00_CL1465452__QB_16044797.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۶:۴۴ ق٫ظ 39.31MB
BL_A605FJXS5CTF1_CL18195246_QB32097913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۶:۴۳ ق٫ظ 14.64MB
AP_A605FJXS5CTF1_CL18195246_QB32097913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۶:۴۲ ق٫ظ 2.50GB
COMBINATION_FAC_FA90_A105FXXU3ATB2_FACFAC_CL15552090_QB29451859_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰۹:۳۵:۰۹ ق٫ظ 696.50MB
CSC_OMC_OXM_G985FOXM3ATFG_CL18862671_QB32342414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۸:۵۱:۳۳ ب٫ظ 460.10MB
CP_G985FXXU3ATFG_CP16176492_CL18862671_QB32342414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۸:۵۱:۲۳ ب٫ظ 21.37MB
BL_G985FXXU3ATFG_CL18862671_QB32342414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۸:۵۱:۲۲ ب٫ظ 6.29MB
AP_G985FXXU3ATFG_CL18862671_QB32342414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۸:۵۱:۲۱ ب٫ظ 4.18GB
CSC_OMC_OXM_G965FOXMAETG3_CL18847185_QB32801791_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۶:۴۶:۵۵ ب٫ظ 374.67MB
CP_G975FXXS7CTF3_CP16087106_CL18731944_QB31997236_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۶:۴۶:۴۷ ب٫ظ 20.75MB
BL_G975FXXS7CTG1_CL18731944_QB32666014_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۶:۴۶:۴۷ ب٫ظ 2.83MB
AP_G975FXXS7CTG1_CL18731944_QB32666014_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۶:۴۶:۴۶ ب٫ظ 3.86GB
CSC_OMC_OJM_J415FOJM6BTB1_CL17975851_QB29155105_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۳:۱۳:۱۰ ب٫ظ 79.12MB
BL_J415FXXS6BTE1_CL18118185_QB30638053_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۳:۱۳:۰۸ ب٫ظ 12.86MB
CP_J415FXXS6BTD1_CP15509727_CL18001423_QB30139821_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۳:۱۳:۰۸ ب٫ظ 36.02MB
AP_J415FXXS6BTE1_CL18118185_QB30638053_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۳:۱۳:۰۷ ب٫ظ 2.05GB
CSC_OXA_R850XOXA1ATFA_usr.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۳۱ ق٫ظ 66.95MB
BL_R850XXXU1ATFA_usr.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۲۹ ق٫ظ 6.65MB
AP_R850XXXU1ATFA_usr.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۲۹ ق٫ظ 617.89MB
CSC_OXA_R840XOXA1ATFA_usr.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۱۴ ق٫ظ 66.97MB
AP_R840XXXU1ATFA_usr.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۱۳ ق٫ظ 615.16MB
BL_R840XXXU1ATFA_usr.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۱۳ ق٫ظ 6.66MB
CSC_OMC_OJM_M115FOJM1ATD1_CL18244478_QB30230224_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۱:۰۰ ق٫ظ 85.43MB
BL_M115FXXU1ATD1_CL18211104_QB30232557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۰:۵۷ ق٫ظ 15.71MB
CP_M115FXXU1ATD1_CP15546166_CL18211104_QB30232557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۰:۵۷ ق٫ظ 33.07MB
AP_M115FXXU1ATD1_CL18211104_QB30232557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۰:۵۶ ق٫ظ 2.29GB
CSC_OMC_OJM_A505FOJM5BTE3_CL18556596_QB31156985_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۰:۰۲ ق٫ظ 103.69MB
CP_A505FXXU5BTE1_CP15733038_CL18098116_QB30736484_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۱۰:۰۰ ق٫ظ 19.91MB
BL_A505FDDS5BTF1_CL18098116_QB31726962_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۹:۵۹ ق٫ظ 2.97MB
AP_A505FDDS5BTF1_CL18098116_QB31726962_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۹:۵۸ ق٫ظ 3.20GB
CSC_OMC_OJM_A015FOJM2ATB5_CL18123825_QB29540752_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۸:۳۹ ق٫ظ 82.80MB
CP_A015FXXU2ATB5_CP15256296_CL18087350_QB29544681_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۸:۳۸ ق٫ظ 28.88MB
BL_A015FXXS2ATF4_CL18087350_QB32187350_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۸:۳۷ ق٫ظ 15.85MB
AP_A015FXXS2ATF4_CL18087350_QB32187350_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۸:۳۶ ق٫ظ 1.82GB
CSC_OMC_OXM_F700FOXM2ATF3_CL18435806_QB32198985_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۳:۴۹ ب٫ظ 344.70MB
CP_F700FXXS2ATF3_CP16139840_CL18435806_QB32198710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۹ ب٫ظ 42.30MB
BL_F700FXXS2ATF3_CL18435806_QB32198710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۸ ب٫ظ 46.73MB
AP_F700FXXS2ATF3_CL18435806_QB32198710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۳:۳۵ ب٫ظ 4.05GB
CSC_OMC_OXM_G970FOXM7CTF1_CL18731944_QB31768688_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۲:۰۹ ب٫ظ 364.22MB
BL_G970FXXS7CTG1_CL18731944_QB32665897_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۲:۰۲ ب٫ظ 2.66MB
CP_G970FXXS7CTF3_CP16087091_CL18731944_QB31999503_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۲:۰۲ ب٫ظ 20.69MB
AP_G970FXXS7CTG1_CL18731944_QB32665897_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۲:۰۱ ب٫ظ 3.85GB
CSC_OMC_OXM_G973FOXM7CTF1_CL18731944_QB31768689_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۰:۴۲ ب٫ظ 363.98MB
CP_G973FXXS7CTF3_CP16087096_CL18731944_QB31997140_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۰:۳۵ ب٫ظ 20.71MB
BL_G973FXXS7CTG1_CL18731944_QB32665945_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۰:۳۴ ب٫ظ 2.83MB
AP_G973FXXS7CTG1_CL18731944_QB32665945_REV01_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۵۰:۳۴ ب٫ظ 3.86GB
CSC_OMC_OJM_J600FOJM7CTC9_CL18344849_QB30190243_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۶ ب٫ظ 85.01MB
CP_J600FXXU7CTC8_CP15510630_CL18169284_QB30136705_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۴ ب٫ظ 18.32MB
BL_J600FXXU7CTC9_CL18169284_QB30186616_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۴ ب٫ظ 1.04MB
AP_J600FXXU7CTC9_CL18169284_QB30186616_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۶:۴۹:۱۳ ب٫ظ 2.49GB
CSC_OMC_OJM_A716BOJM2ATFC_CL19016033_QB32350109_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۶:۴۶ ق٫ظ 63.55MB
CP_A716BXXU2ATFC_CP16178054_CL19016033_QB32350109_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۶:۴۵ ق٫ظ 25.72MB
BL_A716BXXU2ATFC_CL19016033_QB32350109_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۶:۴۴ ق٫ظ 4.57MB
AP_A716BXXU2ATFC_CL19016033_QB32350109_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۶:۴۴ ق٫ظ 3.84GB