تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Alcatel _6012D_Farsi_Backup Volcano_Aria-gsm.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 457.66MB
Alcatel-6012D.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 557.64MB