تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Fonepad_Note6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZENFONE 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZENFONE 4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZENFONE 5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZENFONE 6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZENFONE GO(X003) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰