تاریخ ارسالحجمتوضیحات
GLX 2610 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX 2690 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX A001 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX A004 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX A005 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX ASA ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX B2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX B5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX B6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX C1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX C2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX C3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX C5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX C6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX D1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX D6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX G1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX G3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX G4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX G4 NFC ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX G5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX GREEN ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX H18 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX K1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX K2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX K3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX K4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX K5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX L1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX L2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX L4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX LEON ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX LUSTER 1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX LUSTER 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX LUSTER PLUS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M1PLUS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M8 PLUS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX M9 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX MIRA ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX MP ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX PAD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX R02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX R9 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX S1Plus ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX SPARK ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX Shine ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX Twins ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX W003 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX W004 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX W005 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX Z1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX mini ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GLX-ALPHA ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Tablet Jet 1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Tablet Jet 1 Pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰