تاریخ ارسالحجمتوضیحات
GLX K2 Plus ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
7707V68_GLXU873_K2_IRAN_6610_1116P5_EN_AR_PE_BT_FM_SC_DUAL_240X320_3216_V02_121012_1134.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.11MB
K2_plus.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.40MB
k2Plus_6531.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 7.07MB