تاریخ ارسالحجمتوضیحات
PDM_PRIMOMINI_U_ICS_40A_Chunghwa_Telecom_1.03.751.1_Radio_1.13.34D.11_20.33.30.32U_test.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 764.54MB
desktop.ini ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 67B