تاریخ ارسالحجمتوضیحات
R207TCPU ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
RIO-L01 ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
RIO-L02 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
RIO-L03 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Ravel-AL09BHN ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rhone-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rhone-L03 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rhone-L21 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rhone-L22 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rhone-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰