تاریخ ارسالحجمتوضیحات
PB1-750M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB1-770M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-650M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-650Y ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-670M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-670M1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-670Y ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-690M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB2-690Y ۱۳۹۹/۰۱/۳۰