تاریخ ارسالحجمتوضیحات
TB-7104F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7104I ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7304F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7304I ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7304X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7504F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7504X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7703F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-7703X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8304F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8304F1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8504F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8504X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8703F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8703X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8704F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8704V ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-8704X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X103F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X104F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X104F1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X104L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X304F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X304L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X304X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X504F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X605F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X605L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X704A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X704F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X704L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X704V ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X704Y ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X705F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-X705L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰