تاریخ ارسالحجمتوضیحات
TB2-X30F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB2-X30L-M ۱۳۹۹/۰۲/۱۳