تاریخ ارسالحجمتوضیحات
TB3-710F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-710I ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-730F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-730M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-730X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-850F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-850M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-X70F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-X70I ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-X70L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰