تاریخ ارسالحجمتوضیحات
YB1-X90 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YB1-X90F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YB1-X90L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YB1-X91 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰