تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E400 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E405 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E410 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E420 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E425 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E435 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E440 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E445 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E450 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E455 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E510 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E612 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E615 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E615f ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E960 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E975 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E986 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E988 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰