تاریخ ارسالحجمتوضیحات
GB-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GC-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GD-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GM-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GS-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GT-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GU-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GW-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GX-series ۱۳۹۹/۰۱/۳۰