تاریخ ارسالحجمتوضیحات
CS-Tool_Drivers_V.1.2.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.84MB
CS-Tool_MainSoftware_v1.34.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 52.53MB
CS-Tool_MainSoftware_v1.39.3.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 44.06MB
SPRD_NPI_USBDriver_1.4.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 9.02MB