تاریخ ارسالحجمتوضیحات
CDMA ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
GSM ۱۳۹۹/۰۱/۳۰