تاریخ ارسالحجمتوضیحات
android ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
apple ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
blackveiw ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
china ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
glx ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
htc ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
huawei ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
lenovo ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
sam ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
sony ۱۳۹۹/۰۱/۳۰