تاریخ ارسالحجمتوضیحات
NOKIA-1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-1PLUS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-2.1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-3.1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-3.1PLUS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-3.2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-5.1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-5.1PLUS(X5) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-7.1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-7PLUS (TA-1046) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA-7PLUS (TA-1062) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia X+ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia XL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia-6.1(Nokia 6 2018 2nd Generation) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia-6.1Plus(Nokia X6) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia-7 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nokia-X71 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰