تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E1080F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1105F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1150 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1200 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1200M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1200R ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1205T ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1205Y ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1207T ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E1207Y ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E250L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E500F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E500H ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E500H-DD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E500H-DS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E500M ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E7000 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E7009 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E700F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E700H ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E700H-DS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰