تاریخ ارسالحجمتوضیحات
F500 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F7000 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F700F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F700J ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F700N ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F700U ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F700U1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F700W ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F9000 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
F900D ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F900F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F900J ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F900U ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F900U1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F900W ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
F907B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F916B ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
F916U ۱۳۹۹/۰۶/۲۴