تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E5633_Xperia_M5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E6533_xperia_z3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E10_X10_Mini ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E15_X8_shakira ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E16 - W8 Shakira ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E2124_Xperia E4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E2333_Xperia_M4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E5533_Xperia C5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E5633_Xperia_M5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E5803_Xperia_Z5 Compact ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E6533_Xperia Z3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E6633_Xperia_Z5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E6653_xperia_z5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E6833_xperia_Z5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
e2115_xperia_e4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
e2303_xperia_m4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
e5333_xperia_c4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰