تاریخ ارسالحجمتوضیحات
F100 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F100_jalou ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F305 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F3112_xperia_xa_dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F3116_Xperia_Xa_Dual ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3211_Xperia_Xa_Ultra ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3212_Xperia_Xa_Ultra_dual ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3213_Xperia_Xa_Ultra ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3215_Xperia_Xa_Ultra ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3216_Xperia_Xa_Ultra_Dual ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3311_Xperia_E5 ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F3313_Xperia_E5 ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F5121_xperia_x ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
F5122_xperia_x ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F5321_Xperia_X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8131_xperia_x ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8132_Xperia_X_dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8331_Xperia_XZ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
F8332_Xperia_XZ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰