تاریخ ارسالحجمتوضیحات
I3113_Xperia_10 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I3123_Xperia_10 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I3213_Xperia_10_Plus ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I3223_Xperia_10_Plus ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I3312_Xperia_L3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I4113_Xperia_10_Dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I4193_Xperia_10_Dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I4213_Xperia_10_Plus_Dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I4293_Xperia_10_Plus_Dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I4312_Xperia_L3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
I4332_Xperia_L3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰