تاریخ ارسالحجمتوضیحات
J10-Elm - K970 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J108i-Cedar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J110 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J120 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J132 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J220 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J220A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J230 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J300 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J8010_Xperia_1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J8110_Xperia_1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
J9110_Xperia_1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
j105_naite ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
j20_hazel ۱۳۹۹/۰۱/۳۰