تاریخ ارسالحجمتوضیحات
R300 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
R306 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
r800_xperia_play_4.0.2.A.0.62__2.3.4.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 180.10MB
r800x_xperia_play_cdma_3.0.E.2.89.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 153.40MB