تاریخ ارسالحجمتوضیحات
S302 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S39h_xperia_c ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S500 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S51SE ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S55 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S55T_Xperia_C3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S700 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
S710 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
s312 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
sk17_xperia_mini_pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st15-xperia mini ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st17-activ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st18-ray ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st21_xperia_tipo ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st21i2_xperia_tipo_dual ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st23_xperia_miro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st25_xperia_u ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st26_xperia_j ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
st27_xperia_go ۱۳۹۹/۰۱/۳۰