تاریخ ارسالحجمتوضیحات
U100-yari ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
U10_AINO ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
U1_satio ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
U20_X10_Mini_Pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
U5_vivaz ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
U8-vivaz_pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰