تاریخ ارسالحجمتوضیحات
MI 1-1S ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 2-2S ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 2A ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 3 ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 4 ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 4C ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 4S ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 4i ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 5 ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 5S ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 5SPLUSE ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 5X ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI 6 ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
MI A1 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
MI A2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI A2 Lite ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI A3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI MAX 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI MAX 3 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
MI MAX 32G ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI MAX PRIME ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI MIX ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI NOTE ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI NOTE 10-CC9PRO ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI NOTE PRO ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI Note 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI PAD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI PAD2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MI PAD3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Mi 10 5G ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Mi 10 Lite Zoom (Youth) 5G ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Mi 10 Pro 5G ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Mi 8 SE ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
Mi 9 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
Mi 9 Pro 5G ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
Mi CC9 Meitu Edition ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
Mi CC9 Pro-Mi Note 10 ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Mi CC9-Mi 9 Lite ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
Mi CC9e ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
Mi Note 10 Lite ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Pocophone M2 Pro ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi 10X 5G ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Redmi 10X Pro 5G ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Redmi 1S ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 2 Prime ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 3-prime ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 3S-Prime-3X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 4X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 5 Plus ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 6 Pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 7 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 7A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi 8 ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Redmi 8A ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
Redmi 9 ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi 9A ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi K20 Pro (Premium) ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Redmi K20 Pro-Xiaomi Mi 9T Pro (raphael) ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
Redmi K20-Mi 9T ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
Redmi K30 4G-Pocophone X2 ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Redmi K30 5G ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Redmi K30 Pro-Pocophone F2 Pro ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Redmi K30i 5G ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi Note 4G ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note 5 Pro ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi Note 5A Lite ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi Note 5A-Prime ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
Redmi Note 6 Pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note 7 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note 8 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
Redmi Note 8 Pro ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
Redmi Note 8T ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note 9 Pro Global ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Redmi Note 9 Pro Max ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Redmi Note 9 Pro-Redmi Note 9S ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
Redmi Note 9Redmi 10X 4G ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
Redmi Note Prime ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note3 MTK ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note3 Qualcomm ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note3 Special Edition ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note4 MTK ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note4 Qualcomm ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Note4X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi Pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Redmi note2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰