نام اشتراک مدت زمان به روز هزینه به ریال پرونده در روز پرونده در ماه پرونده در سال حجم بارگیری
Bronze 90 2,240,000 10 100 1000 50GB
Silver 180 3,500,000 10 500 1000 100GB
Gold 365 4,500,000 25 500 1000 150GB
Platinum 365 9,000,000 25 500 1000 250GB
Diamond 730 20,000,000 25 500 2000 500GB
اشتراک 1 فایل هواوی 1 100,000 1 1 1 10GB
اشتراک ایران1(اینترنت نیم بها) 180 900,000 10 100 1000 100GB
اشتراک ایران2(اینترنت نیم بها) 365 1,800,000 20 90 1000 200GB
اشتراک ایران3(اینترنت نیم بها) 365 2,500,000 25 150 1500 300GB
اشتراک1به غیراز هواوی و سامسونگ 1 50,000 1 1 1 8GB
تک فایل کامبینیشنCOMBINATION 1 50,000 1 1 1 4GB
اشتراک مخصوص سامسونگ 1 50,000 5 5 0 8GB