تاریخ ارسالحجمتوضیحات
AP_G781BXXU1BUA5_CL20333707_QB37265640_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۲۰:۱۷ ق٫ظ 4.64GB
CSC_OMC_OJM_G781BOJM1BUA4_CL20696274_QB37168274_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۱۱:۱۳ ق٫ظ 83.89MB
CP_G781BXXU1BTL6_CP17736982_CL20333707_QB36785883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۱۱:۰۳ ق٫ظ 55.61MB
BL_G781BXXU1BUA5_CL20333707_QB37265640_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۱۱:۰۱ ق٫ظ 49.38MB
AP_G781BXXU2CUB5_CL20938763_QB38032351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۸:۱۹ ب٫ظ 4.85GB
HOME_CSC_OMC_OJM_G781BOJM2CUB3_CL20968766_QB38005851_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۷:۵۹:۰۲ ب٫ظ 83.80MB
CSC_OMC_OJM_G781BOJM2CUB3_CL20968766_QB38005851_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۷:۵۹:۰۰ ب٫ظ 83.85MB
BL_G781BXXU2CUB5_CL20938763_QB38032351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۷:۵۸:۵۶ ب٫ظ 49.76MB
CP_G781BXXU2CUB5_CP18172277_CL20938763_QB38032351_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۷:۵۸:۵۱ ب٫ظ 55.63MB
COMBINATION_FAC_FAR0_A725FXXU1AUC1_FACFAC_CL21166929_QB38607031_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۷:۰۶:۲۹ ب٫ظ 1.60GB
COMBINATION_FAC_FAR0_A525FXXU1AUB3_FACFAC_CL21054621_QB38299360_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۶:۵۷:۱۵ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAR0_A326BDXU1AUC1_FAC_CL21150969_QB38577658_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۶:۳۰:۱۲ ب٫ظ 1.27GB
COMBINATION_FAC_FAR0_A325FXXU1AUC3_FAC_CL21217866_QB38741670_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۶:۰۶:۵۱ ب٫ظ 1.43GB
COMBINATION_FAC_FAR0_G991BXXU2AUC1_FAC_CL21166444_QB38606658_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۵:۲۷:۱۱ ب٫ظ 2.73GB
COMBINATION_FAC_FA90_G398FNXXUBAUC1_FAC_CL21132259_QB38545891_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۵:۱۳:۱۴ ب٫ظ 857.58MB
COMBINATION_FAC_FA90_G398FNXXUAAUB1_FAC_CL21073496_QB38377538_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۴:۱۷:۲۸ ب٫ظ 857.58MB
COMBINATION_OYA_FA70_J327WVLU6BTK1_OYAFAC_CL12206772_QB36089683_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۱:۲۶ ب٫ظ 389.28MB
COMBINATION_OYA_FA70_J327WVLU5BTF1_OYAFAC_CL12206772_QB31712899_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۱:۱۳ ب٫ظ 389.24MB
COMBINATION_OYA_FA70_J327WVLU4BSK1_OYAFAC_CL12206772_QB27282700_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۱:۰۰ ب٫ظ 389.05MB
COMBINATION_OYA_FA70_J327WVLU3BSA1_OYAFAC_CL12206772_QB21774313_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۴۷ ب٫ظ 388.87MB
COMBINATION_OYA_FA70_J327WVLU2ARC1_OYAFAC_CL12206772_QB17489929_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۳۳ ب٫ظ 388.86MB
HOME_CSC_OYA_J327WOYA6BTK2_CL16102232_QB35887411_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۱۹ ب٫ظ 137.45MB
CSC_OYA_J327WOYA6BTK2_CL16102232_QB35887411_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۱۴ ب٫ظ 137.45MB
CP_J327WVLS6BTK2_CP17426745_CL16102232_QB35887411_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۰۹ ب٫ظ 13.31MB
AP_J327WVLS6BTK2_CL16102232_QB35887411_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۰۹ ب٫ظ 1.61GB
BL_J327WVLS6BTK2_CL16102232_QB35887411_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۲۰:۰۹ ب٫ظ 1.10MB
HOME_CSC_OYA_J327WOYA5BTF2_CL16102232_QB31902954_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۹:۰۹ ب٫ظ 137.45MB
CSC_OYA_J327WOYA5BTF2_CL16102232_QB31902954_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۹:۰۳ ب٫ظ 137.45MB
CP_J327WVLS5BTF2_CP16062173_CL16102232_QB31902954_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۸:۵۸ ب٫ظ 13.28MB
AP_J327WVLS5BTF2_CL16102232_QB31902954_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۸:۵۷ ب٫ظ 1.61GB
BL_J327WVLS5BTF2_CL16102232_QB31902954_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۸:۵۷ ب٫ظ 1.10MB
HOME_CSC_OYA_J327WOYA4BSK1_CL16102232_QB27254333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۸:۰۴ ب٫ظ 137.45MB
CSC_OYA_J327WOYA4BSK1_CL16102232_QB27254333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۸:۰۰ ب٫ظ 137.45MB
CP_J327WVLS4BSK1_CP14349204_CL16102232_QB27254333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۷:۵۶ ب٫ظ 13.30MB
BL_J327WVLS4BSK1_CL16102232_QB27254333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۷:۵۵ ب٫ظ 1.10MB
AP_J327WVLS4BSK1_CL16102232_QB27254333_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۷:۵۵ ب٫ظ 1.60GB
HOME_CSC_OYA_J327WOYA3BSF1_CL16102232_QB24000333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۷:۰۴ ب٫ظ 137.45MB
CSC_OYA_J327WOYA3BSF1_CL16102232_QB24000333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۶:۵۹ ب٫ظ 137.45MB
CP_J327WVLU3BSF1_CP12848840_CL16102232_QB24000333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۶:۵۴ ب٫ظ 13.28MB
AP_J327WVLU3BSF1_CL16102232_QB24000333_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۶:۵۳ ب٫ظ 1.60GB
BL_J327WVLU3BSF1_CL16102232_QB24000333_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۶:۵۳ ب٫ظ 1.10MB
HOME_CSC_OYA_J327WOYA2BRJ4_CL14556405_QB20181769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۵:۵۹ ب٫ظ 137.45MB
CSC_OYA_J327WOYA2BRJ4_CL14556405_QB20181769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۵:۵۵ ب٫ظ 137.45MB
CP_J327WVLU2BRJ4_CP10983406_CL14556405_QB20181769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۵:۵۱ ب٫ظ 13.26MB
AP_J327WVLU2BRJ4_CL14556405_QB20181769_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۵:۵۰ ب٫ظ 1.58GB
BL_J327WVLU2BRJ4_CL14556405_QB20181769_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۵:۵۰ ب٫ظ 1.10MB
HOME_CSC_OYA_J327WOYA2ARF1_CL12611952_QB18430697_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۴:۵۸ ب٫ظ 126.48MB
CSC_OYA_J327WOYA2ARF1_CL12611952_QB18430697_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۴:۵۵ ب٫ظ 126.48MB
CP_J327WVLS2ARF1_CP9828419_CL12611952_QB18430697_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۴:۵۲ ب٫ظ 11.33MB
BL_J327WVLS2ARF1_CL12611952_QB18430697_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۴:۵۱ ب٫ظ 1.06MB
AP_J327WVLS2ARF1_CL12611952_QB18430697_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰۱:۱۴:۵۱ ب٫ظ 1.15GB
HOME_CSC_OMC_OXM_N975FOXM6CTG8_CL18777656_QB33258615_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۰:۲۴:۴۸ ق٫ظ 534.26MB
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU5ATI1_FACFAC_CL18611424_QB34665001_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰۹:۰۶:۱۳ ب٫ظ 1.00GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_A125FXXU1AUB2_FACFAC_CL20998513_QB38102798_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰۸:۵۴:۲۶ ب٫ظ 1.04GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_A022FXXU1AUB2_FACFAC_CL21030819_QB38255370_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰۷:۱۹:۴۷ ب٫ظ 857.20MB
APP-SW_PDX206_SEA-C2_USER_58.0.A.28.25_X-FLASH-ALL-2389.zip ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰۵:۱۷:۳۵ ب٫ظ 2.40GB
APP-SW_PDX206_GLOBALEEA-A2_USER_58.0.A.22.21_X-FLASH-ALL-2389.zip ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰۵:۱۶:۲۵ ب٫ظ 2.40GB
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU6AUA2_FACFAC_CL18611424_QB37593871_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰۵:۱۴:۱۴ ب٫ظ 1.00GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_F700FXXU4AUA1_FACFAC_CL20903970_QB37816635_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰۱:۲۳:۲۳ ب٫ظ 1.49GB
COMBINATION_FAC_FA90_A505FDDU7AUB1_FACFAC_CL18611424_QB38256051_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۲۳:۵۰ ب٫ظ 1.00GB
FIG-LA1-BD 1.0.0.48_Board Software_general_Android 8.0.0_EMUI 8.0.0_05022EHT File.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۲۰:۳۸ ب٫ظ 2.43GB
CP_A260FJVSAAUB1_CP18226831_CL15641782_QB38254826_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۷:۳۶ ب٫ظ 14.26MB
HOME_CSC_OMC_OJM_A260FOJMAAUB1_CL16935295_QB38256238_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۷:۳۶ ب٫ظ 6.29MB
CSC_OMC_OJM_A260FOJMAAUB1_CL16935295_QB38256238_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۷:۳۶ ب٫ظ 6.29MB
AP_A260FXXSAAUB1_CL15641782_QB38254826_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۷:۳۵ ب٫ظ 705.19MB
BL_A260FXXSAAUB1_CL15641782_QB38254826_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۷:۳۵ ب٫ظ 954.40kB
COMBINATION_FAC_FA81_FG00_A260FXXUAAUA1_FACFAC_CL15539454_QB37596430_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۰:۴۸ ب٫ظ 331.73MB
COMBINATION_FAC_FG00_A260FXXU9ATL1_FACFAC_CL15539454_QB36951608_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۰۲:۰۳ ب٫ظ 331.73MB
JDM_A115F_QL1871A_FAC_A115FXX2F124_210210.zip ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۱:۴۲:۱۰ ق٫ظ 1.82GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXU1ATK2_FAC_CL20348978_QB36233284_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۶:۱۲ ب٫ظ 1.66GB
HOME_CSC_OMC_OWO_M515FOWO2CUBB_CL21096408_QB38475330_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۵:۳۸ ب٫ظ 84.36MB
CSC_OMC_OWO_M515FOWO2CUBB_CL21096408_QB38475330_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۵:۳۶ ب٫ظ 84.36MB
CP_M515FXXU2CUB7_CP18243901_CL21021175_QB38304433_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۵:۳۴ ب٫ظ 38.96MB
BL_M515FXXU2CUB7_CL21021175_QB38304433_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۵:۳۳ ب٫ظ 33.77MB
AP_M515FXXU2CUB7_CL21021175_QB38304433_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۵:۳۲ ب٫ظ 4.20GB
HOME_CSC_OMC_OWO_M515FOWO1BTK2_CL20132130_QB35626261_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۴:۱۵ ب٫ظ 47.51MB
CSC_OMC_OWO_M515FOWO1BTK2_CL20132130_QB35626261_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۴:۱۴ ب٫ظ 47.52MB
CP_M515FXXU1BTK4_RP1_REV00_CL1683845_UFS_QB_17376644.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۴:۱۲ ب٫ظ 37.82MB
BL_M515FXXU1BUA1_CL20084131_QB37560010_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۴:۱۱ ب٫ظ 34.38MB
AP_M515FXXU1BUA1_CL20084131_QB37560010_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۴:۱۰ ب٫ظ 3.78GB
HOME_CSC_OMC_OWO_M515FOWO2BUB1_CL20132130_QB38038529_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۲:۵۵ ب٫ظ 47.52MB
CSC_OMC_OWO_M515FOWO2BUB1_CL20132130_QB38038529_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۲:۵۴ ب٫ظ 47.54MB
CP_M515FXXS2BUB1_CP18278687_CL20084131_QB38421440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۲:۵۳ ب٫ظ 38.96MB
AP_M515FXXS2BUB1_CL20084131_QB38191500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۲:۵۲ ب٫ظ 3.79GB
BL_M515FXXS2BUB1_CL20084131_QB38191500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۲:۵۲ ب٫ظ 34.37MB
HOME_CSC_OMC_OWO_M515FOWO1ATJ1_CL19906903_QB35094613_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۱:۳۲ ب٫ظ 46.09MB
CSC_OMC_OWO_M515FOWO1ATJ1_CL19906903_QB35094613_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۱:۳۱ ب٫ظ 46.07MB
BL_M515FXXU1ATJ3_CL19425213_QB35091360_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۱:۲۹ ب٫ظ 34.29MB
CP_M515FXXU1ATI1_CP16719741_CL19425213_QB34050184_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۱:۲۹ ب٫ظ 38.93MB
AP_M515FXXU1ATJ3_CL19425213_QB35091360_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۱:۲۸ ب٫ظ 3.71GB
HOME_CSC_OMC_OXM_G988BOXM6DUB5_CL20939239_QB38025976_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۰:۱۰ ب٫ظ 465.04MB
CSC_OMC_OXM_G988BOXM6DUB5_CL20939239_QB38025976_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۰:۰۰ ب٫ظ 465.20MB
CP_G988BXXU6DUB5_CP18168654_CL20939239_QB38025976_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۹:۴۹ ب٫ظ 27.10MB
AP_G988BXXU6DUB5_CL20939239_QB38025976_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۹:۴۸ ب٫ظ 4.79GB
BL_G988BXXU6DUB5_CL20939239_QB38025976_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۹:۴۸ ب٫ظ 6.54MB
HOME_CSC_OMC_OWO_G988BOWO5CTKF_CL20291612_QB36077474_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۸:۲۸ ب٫ظ 172.34MB
CSC_OMC_OWO_G988BOWO5CTKF_CL20291612_QB36077474_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۸:۲۴ ب٫ظ 172.36MB
CP_G988BXXU5CTKF_CP17483400_CL20291612_QB36052559_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۸:۲۰ ب٫ظ 27.06MB
BL_G988BXXU5CTKG_CL20291612_QB36119972_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۸:۱۹ ب٫ظ 6.48MB
AP_G988BXXU5CTKG_CL20291612_QB36119972_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۸:۱۹ ب٫ظ 4.60GB
HOME_CSC_OMC_OWO_G988BOWO5BTJ3_CL19891288_QB35072254_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۶:۴۵ ب٫ظ 97.32MB
CSC_OMC_OWO_G988BOWO5BTJ3_CL19891288_QB35072254_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۶:۴۳ ب٫ظ 97.33MB
CP_G988BXXU5BTJ1_CP17047613_CL19891288_QB34917194_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۶:۴۱ ب٫ظ 21.52MB
BL_G988BXXU5BTJ3_CL19891288_QB35065724_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۶:۴۰ ب٫ظ 6.48MB
AP_G988BXXU5BTJ3_CL19891288_QB35065724_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۶:۴۰ ب٫ظ 4.28GB
HOME_CSC_OMC_OXM_G988BOXM4BTID_CL19634512_QB34449564_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۵:۰۸ ب٫ظ 463.14MB
CSC_OMC_OXM_G988BOXM4BTID_CL19634512_QB34449564_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۴:۵۷ ب٫ظ 463.16MB
CP_G988BXXU4BTI6_CP16792820_CL19634512_QB34250382_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۴:۴۸ ب٫ظ 21.50MB
AP_G988BXXU4BTIB_CL19634512_QB34404583_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۴:۴۷ ب٫ظ 4.28GB
BL_G988BXXU4BTIB_CL19634512_QB34404583_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۴:۴۷ ب٫ظ 6.48MB
HOME_CSC_OMC_OXM_G986BOXM6DUB5_CL20939239_QB38025994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۳:۱۷ ب٫ظ 403.31MB
CSC_OMC_OXM_G986BOXM6DUB5_CL20939239_QB38025994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۳:۰۹ ب٫ظ 403.64MB
CP_G986BXXU6DUB5_CP18168650_CL20939239_QB38025994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۳:۰۰ ب٫ظ 27.06MB
BL_G986BXXU6DUB5_CL20939239_QB38025994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۲:۵۹ ب٫ظ 6.37MB
AP_G986BXXU6DUB5_CL20939239_QB38025994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۲:۵۹ ب٫ظ 4.79GB
Figo-L21 9.1.0.219(C185E10R1P5T8)_Firmware_EMUI9.1.0_05014XGA.zip ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۴:۳۹:۰۷ ب٫ظ 2.91GB
Mi 10T 5G ENG Firmware.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۰:۵۸:۴۲ ب٫ظ 2.42GB
COMBINATION_FAC_FAR0_G991BXXU1AUB6_FAC_CL21083930_QB38402119_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۲:۲۵:۳۵ ب٫ظ 2.74GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXU1ATK2_FAC_CL20348978_QB36233284_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۲:۲۰:۱۷ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_M515FXXU2AUB2_FAC_CL21077513_QB38384874_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۱:۲۸:۰۱ ق٫ظ 1.32GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G988BXXU6AUA1_FAC_CL20809352_QB37553618_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۳۱:۲۲ ب٫ظ 1.66GB
COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXU6AUA1_FAC_CL20813798_QB37561447_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۲۳:۵۸ ب٫ظ 1.65GB
HOME_CSC_OMC_ODM_A505FODM7CUBC_CL21059792_QB38489645_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۸:۰۱ ب٫ظ 277.79MB
CSC_OMC_ODM_A505FODM7CUBC_CL21059792_QB38489645_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۸:۰۰ ب٫ظ 277.76MB
CP_A505FXXU7CUB8_CP18247350_CL21059792_QB38309247_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۷:۵۹ ب٫ظ 19.93MB
BL_A505FDDU7CUBC_CL21059792_QB38489645_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۷:۵۹ ب٫ظ 2.99MB
AP_A505FDDU7CUBC_CL21059792_QB38489645_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۷:۵۹ ب٫ظ 3.55GB
JSN-L22 EMMC DUMP.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰۱:۴۳:۴۷ ب٫ظ 2.72GB
RHONE-L21S001039 Board Software general Android 7.0 EMUI5.1 05022FPB.7z ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۴۳:۵۳ ب٫ظ 981.39MB
Prague-L21HN 8.0.0.371(C185)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014FYU.zip ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۴۰:۱۴ ب٫ظ 4.09GB
HOME_CSC_OMC_OXM_A750FNOXM5CTK1_CL20036422_QB35652721_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۲۸:۳۰ ب٫ظ 332.63MB
CSC_OMC_OXM_A750FNOXM5CTK1_CL20036422_QB35652721_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۲۸:۲۷ ب٫ظ 332.62MB
AP_A750FNXXU5CTK1_CL20036422_QB35652721_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۲۸:۲۴ ب٫ظ 2.94GB
BL_A750FNXXU5CTK1_CL20036422_QB35652721_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۲۸:۲۴ ب٫ظ 1.71MB
CP_A750FNXXU5CTK1_CP17317468_CL20036422_QB35652721_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۲۸:۲۴ ب٫ظ 18.37MB
COMBINATION_OKR_FA80_G965NKSU2ASI1_OKRFAC_CL13637600_QB26261578_REV01_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۹:۲۶ ق٫ظ 1.02GB
COMBINATION_FAC_FA80_A750FXXU5ATI1_FAC5ATI1_CL14367851_QB34310614_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۸:۴۲ ق٫ظ 754.56MB
HOME_CSC_OMC_OJM_A750FOJM5CTI3_CL18671722_QB34719788_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۸:۲۱ ق٫ظ 88.53MB
CSC_OMC_OJM_A750FOJM5CTI3_CL18671722_QB34719788_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۸:۱۸ ق٫ظ 88.63MB
AP_A750FXXS5CTI3_CL18671722_QB34719788_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۸:۱۵ ق٫ظ 2.91GB
BL_A750FXXS5CTI3_CL18671722_QB34719788_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۸:۱۵ ق٫ظ 1.71MB
CP_A750FNXXS5CTI1_CP16952355_CL18671722_QB34673744_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۸:۱۵ ق٫ظ 18.37MB
Rhone-L21 8.0.0.348(C185CUSTC185D1)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014TCK.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۰۷:۱۱:۲۱ ب٫ظ 5.83GB
ENG-EFS_FA80_G965NKSU2ASI1_OKRFAC_CL13637600_QB26261578_REV01_user_mid_noship.tar.tar ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰۰:۵۵:۲۰ ق٫ظ 4.27MB
HOME_CSC_OMC_OJM_A505FOJM6BUA8_CL20397676_QB37744905_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰۰:۵۵:۲۰ ق٫ظ 83.51MB
CSC_OMC_OJM_A505FOJM6BUA8_CL20397676_QB37744905_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰۰:۵۵:۱۶ ق٫ظ 83.52MB
CP_A505FXXS6BUA8_CP18022897_CL20003169_QB37671044_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰۰:۵۵:۱۳ ق٫ظ 19.92MB
BL_A505FDDS6BUA8_CL20003169_QB37671044_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰۰:۵۵:۱۲ ق٫ظ 2.98MB
AP_A505FDDS6BUA8_CL20003169_QB37671044_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰۰:۵۵:۱۲ ق٫ظ 3.21GB
USERDATA_KOO_G887NKSU1CTD1_CL18004365_QB30271009_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۵:۰۵ ب٫ظ 884.80MB
HOME_CSC_OMC_OKR_G887NOKR1CTD1_CL18004365_QB30271009_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۴:۳۶ ب٫ظ 33.15MB
CSC_OMC_OKR_G887NOKR1CTD1_CL18004365_QB30271009_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۴:۳۵ ب٫ظ 33.18MB
CP_G887NKOU1CTB3_CP15127576_CL18004365_QB29217798_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۴:۳۴ ب٫ظ 38.44MB
BL_G887NKSU1CTD1_CL18004365_QB30271009_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۴:۳۳ ب٫ظ 33.35MB
AP_G887NKSU1CTD1_CL18004365_QB30271009_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۴:۳۱ ب٫ظ 2.55GB
USERDATA_LUC_G887NKSU1BSL2_CL17235892_QB28003258_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۳:۰۵ ب٫ظ 1.07GB
HOME_CSC_OMC_OKR_G887NOKR1BSL2_CL17235892_QB28003258_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۲:۳۲ ب٫ظ 31.45MB
CSC_OMC_OKR_G887NOKR1BSL2_CL17235892_QB28003258_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۲:۳۱ ب٫ظ 31.48MB
CP_G887NKOU1BSL1_CP14545586_CL17235892_QB27689700_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۲:۲۹ ب٫ظ 38.40MB
BL_G887NKSU1BSL2_CL17235892_QB28003258_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۲:۲۷ ب٫ظ 32.73MB
AP_G887NKSU1BSL2_CL17235892_QB28003258_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۲:۲۵ ب٫ظ 2.38GB
USERDATA_KOO_G887NKSU1ASC1_CL15481722_QB22456132_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۰:۵۸ ب٫ظ 772.38MB
HOME_CSC_OMC_OKR_G887NOKR1ASC1_CL15481722_QB22456132_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۰:۲۸ ب٫ظ 31.20MB
CSC_OMC_OKR_G887NOKR1ASC1_CL15481722_QB22456132_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۰:۲۷ ب٫ظ 31.21MB
CP_G887NKOU1ASB3_CP12003266_CL15481722_QB22213650_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۰:۲۵ ب٫ظ 38.30MB
BL_G887NKSU1ASC1_CL15481722_QB22456132_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۰:۲۳ ب٫ظ 33.91MB
AP_G887NKSU1ASC1_CL15481722_QB22456132_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۰:۲۱ ب٫ظ 2.35GB
HOME_CSC_OMC_HFE_G8870HFE5CUA1_CL18297004_QB37584587_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۸:۳۵ ب٫ظ 82.35MB
CSC_OMC_HFE_G8870HFE5CUA1_CL18297004_QB37584587_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۸:۳۱ ب٫ظ 82.35MB
CP_G8870ZHU5CUA1_CP17984769_CL18297004_QB37584587_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۸:۲۹ ب٫ظ 39.47MB
BL_G8870ZHU5CUA1_CL18297004_QB37584587_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۸:۲۷ ب٫ظ 43.51MB
AP_G8870ZHU5CUA1_CL18297004_QB37584587_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۸:۲۵ ب٫ظ 3.60GB
HOME_CSC_OMC_CHC_G8870CHC5CUA1_CL18297870_QB37584556_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۶:۴۲ ب٫ظ 42.58MB
CSC_OMC_CHC_G8870CHC5CUA1_CL18297870_QB37584556_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۶:۴۰ ب٫ظ 42.58MB
CP_G8870ZCU5CUA1_CP17984765_CL18297870_QB37584556_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۶:۳۸ ب٫ظ 39.47MB
BL_G8870ZCU5CUA1_CL18297870_QB37584556_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۶:۳۶ ب٫ظ 43.84MB
AP_G8870ZCU5CUA1_CL18297870_QB37584556_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۲۶:۳۵ ب٫ظ 4.69GB
HOME_CSC_OMC_ODM_A205FODM9BTJ5_CL19896235_QB35238420_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۲:۱۵:۳۸ ب٫ظ 199.31MB
CSC_OMC_ODM_A205FODM9BTJ5_CL19896235_QB35238420_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۲:۱۵:۳۳ ب٫ظ 199.33MB
CP_A205FDDU9BTJ4_CP17157973_CL19896235_QB35191109_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۲:۱۵:۲۷ ب٫ظ 18.86MB
AP_A205FXXU9BTJ5_CL19896235_QB35238420_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۲:۱۵:۲۶ ب٫ظ 2.50GB
BL_A205FXXU9BTJ5_CL19896235_QB35238420_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۲:۱۵:۲۶ ب٫ظ 2.36MB
HOME_CSC_OMC_KTC_A202KKTC6BUA1_CL20715460_QB37211604_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۳:۲۱ ب٫ظ 21.54MB
CSC_OMC_KTC_A202KKTC6BUA1_CL20715460_QB37211604_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۳:۲۰ ب٫ظ 21.55MB
BL_A202KKKU6BUA1_CL20715460_QB37211604_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۳:۱۹ ب٫ظ 2.67MB
CP_A202KKKU6BUA1_CP17890623_CL20715460_QB37211604_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۳:۱۹ ب٫ظ 19.88MB
AP_A202KKKU6BUA1_CL20715460_QB37211604_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۳:۱۸ ب٫ظ 3.19GB
HOME_CSC_OMC_KTC_A202KKTC5BTI1_CL19750125_QB34476722_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۱:۰۷ ب٫ظ 21.54MB
CSC_OMC_KTC_A202KKTC5BTI1_CL19750125_QB34476722_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۱:۰۶ ب٫ظ 21.55MB
CP_A202KKKU5BTI1_CP16852749_CL19750125_QB34476722_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۱:۰۵ ب٫ظ 19.88MB
AP_A202KKKU5BTI1_CL19750125_QB34476722_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۱:۰۴ ب٫ظ 3.19GB
BL_A202KKKU5BTI1_CL19750125_QB34476722_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۳۱:۰۴ ب٫ظ 2.67MB
HOME_CSC_OMC_KTC_A202KKTC4BTF2_CL18911573_QB32088659_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۸:۵۴ ب٫ظ 21.54MB
CSC_OMC_KTC_A202KKTC4BTF2_CL18911573_QB32088659_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۸:۵۳ ب٫ظ 21.55MB
CP_A202KKKU4BTF1_CP16017817_CL18832519_QB31733997_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۸:۵۲ ب٫ظ 19.88MB
BL_A202KKKU4BTF2_CL18911573_QB32088659_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۸:۵۱ ب٫ظ 2.67MB
AP_A202KKKU4BTF2_CL18911573_QB32088659_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۸:۵۱ ب٫ظ 3.20GB
HOME_CSC_OMC_KTC_A202KKTC3ATA1_CL17772072_QB28609152_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۷:۲۱ ب٫ظ 19.70MB
CSC_OMC_KTC_A202KKTC3ATA1_CL17772072_QB28609152_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۷:۲۱ ب٫ظ 19.69MB
CP_A202KKKU3ATA1_CP14885157_CL17772072_QB28609152_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۷:۲۰ ب٫ظ 18.56MB
BL_A202KKKU3ATA1_CL17772072_QB28609152_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۷:۱۹ ب٫ظ 2.50MB
AP_A202KKKU3ATA1_CL17772072_QB28609152_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۷:۱۹ ب٫ظ 2.70GB
HOME_CSC_OMC_KTC_A202KKTC2ASF1_CL16324597_QB24530919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۶:۰۷ ب٫ظ 19.71MB
CSC_OMC_KTC_A202KKTC2ASF1_CL16324597_QB24530919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۶:۰۶ ب٫ظ 19.72MB
AP_A202KKKU2ASF1_CL16324597_QB24530919_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۶:۰۵ ب٫ظ 2.61GB
CP_A202KKKU2ASF1_CP13122647_CL16324597_QB24530919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۶:۰۵ ب٫ظ 18.54MB
BL_A202KKKU2ASF1_CL16324597_QB24530919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۶:۰۵ ب٫ظ 2.50MB
CSC_OMC_KTC_A202KKTC1ASE1_CL15894699_QB23657306_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.MD5.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۴:۵۰ ب٫ظ 19.84MB
CP_A202KKKU1ASDB_CP12545345_CL15894699_QB23409979_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.MD5.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۴:۴۹ ب٫ظ 18.83MB
BL_A202KKKU1ASE1_CL15894699_QB23657306_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.MD5.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۴:۴۸ ب٫ظ 2.58MB
AP_A202KKKU1ASE1_CL15894699_QB23657306_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS9.TAR.MD5.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۴:۴۷ ب٫ظ 2.86GB
COMBINATION_FAC_FA90_A205USQU6ATH1_FAC_CL16245247_QB33477731_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۳:۰۷ ب٫ظ 1.04GB
COMBINATION_FAC_FA90_A205USQU2ASI1_FAC_CL16245247_QB25908608_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۲:۳۶ ب٫ظ 1.04GB
COMBINATION_FAC_FA90_A205USQU1ASG1_FAC_CL16245247_QB24648399_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۲:۰۹ ب٫ظ 1.04GB
COMBINATION_FAC_FA90_A202FXXU3ATJ4_FAC3ATJ4_CL15768665_QB35397666_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۱:۳۶ ب٫ظ 1015.67MB
USERDATA_SPR_A205USQS8BTL2_CL19844912_QB36958438_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۰:۵۱ ب٫ظ 502.61MB
HOME_CSC_OMC_OYN_A205UOYN8BTL2_CL19844912_QB36958438_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۰:۳۵ ب٫ظ 81.98MB
CSC_OMC_OYN_A205UOYN8BTL2_CL19844912_QB36958438_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۰:۳۲ ب٫ظ 81.99MB
CP_A205USQS8BTL2_CP17808089_CL19844912_QB36958438_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۰:۳۰ ب٫ظ 24.02MB
AP_A205USQS8BTL2_CL19844912_QB36958438_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۰:۲۹ ب٫ظ 2.71GB
BL_A205USQS8BTL2_CL19844912_QB36958438_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۴۰:۲۹ ب٫ظ 2.78MB
USERDATA_SPR_A205USQU7BTJ3_CL19844912_QB35339662_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۹:۰۱ ب٫ظ 502.60MB
HOME_CSC_OMC_OYN_A205UOYN7BTJ3_CL19844912_QB35339662_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۸:۴۵ ب٫ظ 81.98MB
CSC_OMC_OYN_A205UOYN7BTJ3_CL19844912_QB35339662_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۸:۴۳ ب٫ظ 81.99MB
CP_A205USQU7BTJ3_CP17204250_CL19844912_QB35339662_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۸:۴۰ ب٫ظ 24.02MB
AP_A205USQU7BTJ3_CL19844912_QB35339662_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۸:۳۹ ب٫ظ 2.71GB
BL_A205USQU7BTJ3_CL19844912_QB35339662_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۸:۳۹ ب٫ظ 2.78MB
HOME_CSC_OMC_OXM_A202FOXM3BTI7_CL18695914_QB34675698_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۷:۱۲ ب٫ظ 404.01MB
CSC_OMC_OXM_A202FOXM3BTI7_CL18695914_QB34675698_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۶:۵۴ ب٫ظ 404.02MB
CP_A202FXXU3BTJ1_CP17046211_CL18695914_QB34920428_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۶:۲۷ ب٫ظ 19.10MB
BL_A202FXXU3BTI7_CL18695914_QB34675698_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۶:۲۶ ب٫ظ 2.48MB
AP_A202FXXU3BTI7_CL18695914_QB34675698_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۶:۲۶ ب٫ظ 2.77GB
HOME_CSC_OMC_OWO_A125MOWO1ATL4_CL20561628_QB36775732_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۳:۱۱ ب٫ظ 174.20MB
CSC_OMC_OWO_A125MOWO1ATL4_CL20561628_QB36775732_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۳:۰۶ ب٫ظ 174.22MB
CP_A125MUBU1ATL4_CP17729321_CL20270726_QB36770297_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۳:۰۱ ب٫ظ 34.44MB
BL_A125MUBS1AUA1_CL20270726_QB37444719_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۳:۰۰ ب٫ظ 1.47MB
AP_A125MUBS1AUA1_CL20270726_QB37444719_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۳:۰۰ ب٫ظ 2.97GB
HOME_CSC_OMC_OLM_A125FOLM1AUAG_CL20270726_QB37775530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۱:۳۸ ب٫ظ 163.48MB
CSC_OMC_OLM_A125FOLM1AUAG_CL20270726_QB37775530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۱:۳۳ ب٫ظ 163.49MB
CP_A125FXXU1AUAG_CP18045895_CL20270726_QB37770192_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۱:۲۹ ب٫ظ 34.45MB
AP_A125FXXU1AUB1_CL20270726_QB37973071_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۱:۲۷ ب٫ظ 3.03GB
BL_A125FXXU1AUB1_CL20270726_QB37973071_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۱:۲۷ ب٫ظ 1.48MB
HOME_CSC_OMC_OJM_A115FOJM1ATL2_CL19757263_QB36479552_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۳۶:۳۲ ب٫ظ 101.77MB
CSC_OMC_OJM_A115FOJM1ATL2_CL19757263_QB36479552_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۳۶:۳۰ ب٫ظ 101.78MB
CP_A115FXXU1ATJ1_CP16991189_CL19757263_QB34966265_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۳۶:۲۷ ب٫ظ 34.52MB
BL_A115FXXU1ATL2_CL19757263_QB36479552_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۳۶:۲۶ ب٫ظ 18.52MB
AP_A115FXXU1ATL2_CL19757263_QB36479552_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۳۶:۲۵ ب٫ظ 2.26GB
COMBINATION_FAC_FA90_A102USQU8ATI2_FACFAC_CL16134610_QB34548718_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۲۵:۵۵ ب٫ظ 855.86MB
COMBINATION_FAC_FA90_A102USQU7ATG1_FACFAC_CL16134610_QB33341360_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۲۵:۵۲ ب٫ظ 855.86MB
COMBINATION_FAC_FA90_A102USQU5ATA1_FACFAC_CL16134610_QB28677741_REV00_USER_MID_NOSHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۲۵:۴۹ ب٫ظ 855.94MB
HOME_CSC_OMC_OYV_A115WOYV2ATJ8_CL19818656_QB35393641_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۳۵ ب٫ظ 261.27MB
CSC_OMC_OYV_A115WOYV2ATJ8_CL19818656_QB35393641_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۳۴ ب٫ظ 261.29MB
CP_A115WVLU2ATJ8_CP17227940_CL19818656_QB35393641_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۳۳ ب٫ظ 34.56MB
AP_A115WVLU2ATJ8_CL19818656_QB35393641_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۳۳ ب٫ظ 2.25GB
BL_A115WVLU2ATJ8_CL19818656_QB35393641_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۳۳ ب٫ظ 19.24MB
CSC_OMC_OYM_A115U1OYM1ATF9_CL18814262_QB32138046_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۲۷ ب٫ظ 49.54MB
CP_A115U1UEU1ATF9_CP16123951_CL18814262_QB32138046_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۲۶ ب٫ظ 34.57MB
AP_A115U1UEU1ATF9_CL18814262_QB32138046_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۲۶ ب٫ظ 2.26GB
BL_A115U1UEU1ATF9_CL18814262_QB32138046_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۲۶ ب٫ظ 19.18MB
HOME_CSC_OMC_OYM_A115U1OYM2ATJ5_CL18814262_QB35275346_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۹ ب٫ظ 49.52MB
BL_A115U1UES2ATJ5_CL18814262_QB35275346_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۹ ب٫ظ 19.18MB
CSC_OMC_OYM_A115U1OYM2ATJ5_CL18814262_QB35275346_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۹ ب٫ظ 49.54MB
CP_A115U1UES2ATJ5_CP17187851_CL18814262_QB35275346_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۹ ب٫ظ 34.57MB
AP_A115U1UES2ATJ5_CL18814262_QB35275346_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۹ ب٫ظ 2.26GB
HOME_CSC_OMC_ATT_A115APATT1ATI2_CL18681106_QB33953178_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۲ ب٫ظ 28.00MB
CSC_OMC_ATT_A115APATT1ATI2_CL18681106_QB33953178_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۲ ب٫ظ 28.01MB
AP_A115APUCS1ATI2_CL18681106_QB33953178_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۲ ب٫ظ 2.27GB
BL_A115APUCS1ATI2_CL18681106_QB33953178_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۲ ب٫ظ 19.44MB
CP_A115APUCS1ATI2_CP16686441_CL18681106_QB33953178_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۸:۱۲ ب٫ظ 34.78MB
AP_A115AZTUU1ATF3_CL18681106_QB31930028_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۲۵ ب٫ظ 2.25GB
CSC_OMC_AIO_A115AZAIO1ATF3_CL18681106_QB31930028_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۲۵ ب٫ظ 23.56MB
BL_A115AZTUU1ATF3_CL18681106_QB31930028_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۲۵ ب٫ظ 19.44MB
CP_A115AZTUU1ATF3_CP16067996_CL18681106_QB31930028_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۲۵ ب٫ظ 34.79MB
BL_A115AZTUS2ATH2_CL18681106_QB33633941_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۱۷ ب٫ظ 19.44MB
AP_A115AZTUS2ATH2_CL18681106_QB33633941_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۱۷ ب٫ظ 2.25GB
CSC_OMC_AIO_A115AZAIO2ATH2_CL18681106_QB33633941_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۱۷ ب٫ظ 23.56MB
CP_A115AZTUS2ATH2_CP16572713_CL18681106_QB33633941_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۱۷ ب٫ظ 34.79MB
CP_A115AUCS2ATH3_CP16573541_CL18681106_QB33627430_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۹ ب٫ظ 34.78MB
BL_A115AUCS2ATH3_CL18681106_QB33627430_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۹ ب٫ظ 19.44MB
AP_A115AUCS2ATH3_CL18681106_QB33627430_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۹ ب٫ظ 2.35GB
CSC_OMC_ATT_A115AATT2ATH3_CL18681106_QB33627430_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۹ ب٫ظ 39.41MB
CP_A115AUCU1ATEA_CP15960915_CL18681106_QB31509476_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۱ ب٫ظ 34.78MB
CSC_OMC_ATT_A115AATT1ATEA_CL18681106_QB31509476_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۱ ب٫ظ 39.41MB
BL_A115AUCU1ATEA_CL18681106_QB31509476_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۰ ب٫ظ 19.44MB
AP_A115AUCU1ATEA_CL18681106_QB31509476_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۷:۰۰ ب٫ظ 2.35GB
USERDATA_USC_A115USQU3ATL3_CL20629083_QB36927530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۵۱ ب٫ظ 335.20MB
HOME_CSC_OMC_OYN_A115UOYN3ATL3_CL20629083_QB36927530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۵۰ ب٫ظ 73.96MB
BL_A115USQU3ATL3_CL20629083_QB36927530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۴۹ ب٫ظ 19.27MB
CSC_OMC_OYN_A115UOYN3ATL3_CL20629083_QB36927530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۴۹ ب٫ظ 73.97MB
CP_A115USQU3ATL3_CP17794287_CL20629083_QB36927530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۴۹ ب٫ظ 34.60MB
AP_A115USQU3ATL3_CL20629083_QB36927530_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۴۹ ب٫ظ 2.32GB
USERDATA_CHA_A115USQS2ATJ6_CL18814879_QB35285321_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۴۰ ب٫ظ 333.77MB
CSC_OMC_OYN_A115UOYN2ATJ6_CL18814879_QB35285321_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۳۹ ب٫ظ 76.32MB
HOME_CSC_OMC_OYN_A115UOYN2ATJ6_CL18814879_QB35285321_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۳۹ ب٫ظ 76.31MB
CP_A115USQS2ATJ6_CP17190782_CL18814879_QB35285321_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۳۸ ب٫ظ 34.57MB
BL_A115USQS2ATJ6_CL18814879_QB35285321_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۳۸ ب٫ظ 19.18MB
AP_A115USQS2ATJ6_CL18814879_QB35285321_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۸:۳۶:۳۸ ب٫ظ 2.27GB
HOME_CSC_OMC_ODM_A107FODM7BUA1_CL20866036_QB37748164_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۷:۰۳ ب٫ظ 215.65MB
BL_A107FXXU7BUA2_CL20275752_QB37790386_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۷:۰۲ ب٫ظ 1.29MB
AP_A107FXXU7BUA2_CL20275752_QB37790386_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۷:۰۲ ب٫ظ 2.34GB
CP_A107FXXU7BUA1_CP18012469_CL20275752_QB37641206_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۷:۰۲ ب٫ظ 35.23MB
CSC_OMC_ODM_A107FODM7BUA1_CL20866036_QB37748164_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۷:۰۲ ب٫ظ 215.66MB
CSC_OMC_OLM_A107FOLM7BTI7_CL18740799_QB34197045_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۵۴ ب٫ظ 189.36MB
HOME_CSC_OMC_OLM_A107FOLM7BTI7_CL18740799_QB34197045_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۵۴ ب٫ظ 189.35MB
BL_A107FXXS7BTI7_CL18740799_QB34197045_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۵۳ ب٫ظ 1.29MB
CP_A107FXXS7BTI6_CP16740838_CL18740799_QB34110781_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۵۳ ب٫ظ 35.24MB
AP_A107FXXS7BTI7_CL18740799_QB34197045_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۵۳ ب٫ظ 2.30GB
CSC_OMC_OWO_A107MOWO5BTL2_CL20561102_QB36775622_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۴۶ ب٫ظ 66.74MB
CP_A107MUBU5BTL1_CP17594281_CL20275752_QB36611053_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۴۶ ب٫ظ 35.22MB
HOME_CSC_OMC_OWO_A107MOWO5BTL2_CL20561102_QB36775622_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۴۶ ب٫ظ 66.73MB
AP_A107MUBU5BTL3_CL20275752_QB36776258_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۴۵ ب٫ظ 2.49GB
BL_A107MUBU5BTL3_CL20275752_QB36776258_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷:۲۶:۴۵ ب٫ظ 1.29MB
M315F-U2-Boot Repair By USB.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۱:۳۳:۱۳ ب٫ظ 23.80MB
COMBINATION_FAC_FG00_A260GXXU6ATF1_FACFAC_CL15539454_QB32138869_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۱:۲۸:۱۰ ب٫ظ 339.55MB
CSC_OMC_OXM_A105FOXM6BUB1_CL18277928_QB38004011_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۸ ب٫ظ 209.91MB
HOME_CSC_OMC_OXM_A105FOXM6BUB1_CL18277928_QB38004011_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۸ ب٫ظ 209.89MB
CP_A105FXXS6BUB1_CP18158446_CL20057438_QB37998001_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۷ ب٫ظ 19.92MB
AP_A105FDDS6BUB2_CL20057295_QB38002261_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۷ ب٫ظ 2.33GB
BL_A105FDDS6BUB2_CL20057295_QB38002261_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۷ ب٫ظ 2.08MB
HOME_CSC_OMC_OXM_A105FNOXM6BUB1_CL20057335_QB38031077_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۲ ب٫ظ 252.33MB
CSC_OMC_OXM_A105FNOXM6BUB1_CL20057335_QB38031077_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۱ ب٫ظ 252.34MB
AP_A105FNXXS6BUB1_CL20057335_QB38031077_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۰ ب٫ظ 2.35GB
CP_A105FNXXS6BUB1_CP18172023_CL20057335_QB38031077_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۰ ب٫ظ 19.93MB
BL_A105FNXXS6BUB1_CL20057335_QB38031077_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۲۰ ب٫ظ 2.08MB
HOME_CSC_OMC_OWA_A105MOWA6BUA1_CL19732222_QB37206570_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۱۳ ب٫ظ 168.23MB
CSC_OMC_OWA_A105MOWA6BUA1_CL19732222_QB37206570_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۱۳ ب٫ظ 168.24MB
CP_A105MUBS6BUA1_CP17888480_CL19284101_QB37228298_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۱۲ ب٫ظ 19.92MB
AP_A105MUBS6BUA2_CL19284101_QB37276968_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۱۲ ب٫ظ 2.42GB
BL_A105MUBS6BUA2_CL19284101_QB37276968_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۱۲ ب٫ظ 2.08MB
HOME_CSC_OMC_KOO_A105NKOO4BTJ1_CL20066327_QB35441264_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۰۶ ب٫ظ 23.17MB
CSC_OMC_KOO_A105NKOO4BTJ1_CL20066327_QB35441264_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۰۵ ب٫ظ 23.17MB
AP_A105NKOU4BTJ1_CL20066327_QB35441264_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۰۵ ب٫ظ 2.26GB
CP_A105NKOU4BTJ1_CP17224987_CL20066327_QB35441264_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۰۵ ب٫ظ 19.90MB
BL_A105NKOU4BTJ1_CL20066327_QB35441264_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۲:۰۵ ب٫ظ 2.30MB
HOME_CSC_OMC_OYV_A102WOYV5BTK3_CL19844280_QB35849033_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۵۲ ب٫ظ 226.25MB
CSC_OMC_OYV_A102WOYV5BTK3_CL19844280_QB35849033_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۵۱ ب٫ظ 226.26MB
AP_A102WVLU5BTK3_CL19844280_QB35849033_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۵۰ ب٫ظ 2.24GB
CP_A102WVLU5BTK3_CP17415605_CL19844280_QB35849033_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۵۰ ب٫ظ 21.29MB
BL_A102WVLU5BTK3_CL19844280_QB35849033_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۵۰ ب٫ظ 2.48MB
HOME_CSC_OMC_OYV_A102WOYV4BTH1_CL18306499_QB33411611_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۴۱ ب٫ظ 226.24MB
CSC_OMC_OYV_A102WOYV4BTH1_CL18306499_QB33411611_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۴۱ ب٫ظ 226.25MB
BL_A102WVLS4BTH1_CL18306499_QB33411611_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۴۰ ب٫ظ 2.48MB
AP_A102WVLS4BTH1_CL18306499_QB33411611_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۴۰ ب٫ظ 2.22GB
CP_A102WVLS4BTH1_CP16499150_CL18306499_QB33411611_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۴۰ ب٫ظ 20.19MB
HOME_CSC_OMC_OYV_A102WOYV3BTE8_CL18306499_QB31547347_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۳۱ ب٫ظ 226.25MB
CSC_OMC_OYV_A102WOYV3BTE8_CL18306499_QB31547347_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۳۰ ب٫ظ 226.25MB
CP_A102WVLU3BTE8_CP15971805_CL18306499_QB31547347_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۹ ب٫ظ 20.18MB
BL_A102WVLU3BTE8_CL18306499_QB31547347_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۹ ب٫ظ 2.48MB
AP_A102WVLU3BTE8_CL18306499_QB31547347_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۹ ب٫ظ 2.22GB
CSC_OMC_OYV_A102WOYV3ATB1_CL16763710_QB29537991_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۱ ب٫ظ 223.46MB
HOME_CSC_OMC_OYV_A102WOYV3ATB1_CL16763710_QB29537991_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۱ ب٫ظ 223.45MB
BL_A102WVLS3ATB1_CL16763710_QB29537991_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۰ ب٫ظ 2.48MB
AP_A102WVLS3ATB1_CL16763710_QB29537991_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS9.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۰ ب٫ظ 2.00GB
CP_A102WVLS3ATB1_CP15256905_CL16763710_QB29537991_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۲۰ ب٫ظ 20.01MB
USERDATA_VZW_A102USQS9BTL1_CL19844280_QB37026761_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۱۲ ب٫ظ 627.04MB
CSC_OMC_OYN_A102UOYN9BTL1_CL19844280_QB37026761_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۱۰ ب٫ظ 79.15MB
HOME_CSC_OMC_OYN_A102UOYN9BTL1_CL19844280_QB37026761_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۱۰ ب٫ظ 79.14MB
AP_A102USQS9BTL1_CL19844280_QB37026761_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۹ ب٫ظ 2.56GB
BL_A102USQS9BTL1_CL19844280_QB37026761_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۹ ب٫ظ 2.54MB
CP_A102USQS9BTL1_CP17820866_CL19844280_QB37026761_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۹ ب٫ظ 25.11MB
CP_A102NKOU3BTL1_CP17784852_CL20617575_QB36901764_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۱ ب٫ظ 19.90MB
BL_A102NKOU3BTL1_CL20617575_QB36901764_REV00_user_low_ship.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۱ ب٫ظ 2.39MB
AP_A102NKOU3BTL1_CL20617575_QB36901764_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۱ ب٫ظ 2.17GB
HOME_CSC_OMC_KOO_A102NKOO3BTL1_CL20617575_QB36901764_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۱ ب٫ظ 19.62MB
CSC_OMC_KOO_A102NKOO3BTL1_CL20617575_QB36901764_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۴۱:۰۱ ب٫ظ 19.63MB
HOME_CSC_OMC_OWO_A515FOWO4CTJ4_CL19986447_QB35506887_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۳۳ ب٫ظ 68.28MB
CP_A515FXXS4CTK1_CP17549451_CL19832619_QB36232153_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۳۲ ب٫ظ 20.95MB
AP_A515FXXS4CTK1_CL19832619_QB36232153_REV00_USER_LOW_SHIP_META_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۳۲ ب٫ظ 4.27GB
CSC_OMC_OWO_A515FOWO4CTJ4_CL19986447_QB35506887_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۳۲ ب٫ظ 68.29MB
BL_A515FXXS4CTK1_CL19832619_QB36232153_REV00_USER_LOW_SHIP.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۳۲ ب٫ظ 1.98MB
HOME_CSC_OMC_OXE_A025FOXE1ATL1_CL20431166_QB36728726_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۱۶ ب٫ظ 161.52MB
CSC_OMC_OXE_A025FOXE1ATL1_CL20431166_QB36728726_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۱۶ ب٫ظ 161.53MB
BL_A025FXXU1ATL1_CL20431166_QB36728726_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۱۵ ب٫ظ 19.16MB
CP_A025FXXU1ATL1_CP17622390_CL20431166_QB36728726_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۱۵ ب٫ظ 34.54MB
AP_A025FXXU1ATL1_CL20431166_QB36728726_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۱۴ ب٫ظ 2.48GB
HOME_CSC_OMC_OWO_A025MOWO1ATL3_CL20621128_QB36910612_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۰۷ ب٫ظ 140.23MB
CSC_OMC_OWO_A025MOWO1ATL3_CL20621128_QB36910612_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۰۵ ب٫ظ 140.25MB
CP_A025MUBU1ATK4_CP17480319_CL20176189_QB36048133_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۰۳ ب٫ظ 34.54MB
BL_A025MUBU1ATL1_CL20431166_QB36916175_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۰۲ ب٫ظ 19.16MB
AP_A025MUBU1ATL1_CL20431166_QB36916175_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۸:۰۱ ب٫ظ 2.64GB
HOME_CSC_OMC_OWE_A025MOWE2AUA1_CL20304659_QB37785126_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۵۲ ب٫ظ 289.42MB
CSC_OMC_OWE_A025MOWE2AUA1_CL20304659_QB37785126_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۵۱ ب٫ظ 289.44MB
CP_A025MUBS2AUA1_CP18051295_CL20176189_QB37780695_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۵۰ ب٫ظ 34.55MB
BL_A025MUBS2AUA1_CL20176189_QB37780695_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۴۹ ب٫ظ 19.16MB
AP_A025MUBS2AUA1_CL20176189_QB37780695_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۴۸ ب٫ظ 2.63GB
HOME_CSC_OMC_OWO_A022MOWO1AUA9_CL20831575_QB37654043_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۴۱ ب٫ظ 253.81MB
CP_A022MUBU1AUA7_CP17999577_CL20781863_QB37610335_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۴۰ ب٫ظ 27.41MB
CSC_OMC_OWO_A022MOWO1AUA9_CL20831575_QB37654043_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۴۰ ب٫ظ 253.82MB
BL_A022MUBU1AUA8_CL20781863_QB37653662_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۹ ب٫ظ 1.39MB
AP_A022MUBU1AUA8_CL20781863_QB37653662_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۹ ب٫ظ 2.01GB
HOME_CSC_OMC_OXM_A022GOXM1AUB1_CL20781863_QB37921330_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۳ ب٫ظ 311.30MB
CSC_OMC_OXM_A022GOXM1AUB1_CL20781863_QB37921330_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۳ ب٫ظ 311.31MB
CP_A022GDXU1AUB1_CP18090292_CL20781863_QB37921330_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۲ ب٫ظ 27.30MB
BL_A022GDXU1AUB1_CL20781863_QB37921330_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۱ ب٫ظ 1.39MB
AP_A022GDXU1AUB1_CL20781863_QB37921330_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۳۱ ب٫ظ 1.85GB
HOME_CSC_OMC_OJM_A022FOJM1AUAA_CL20781863_QB37650216_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۲۶ ب٫ظ 65.70MB
CSC_OMC_OJM_A022FOJM1AUAA_CL20781863_QB37650216_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۲۵ ب٫ظ 65.72MB
AP_A022FXXU1AUAA_CL20781863_QB37650216_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT_META_RKEY_OS10.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۲۵ ب٫ظ 1.89GB
CP_A022FXXU1AUA5_CP17945159_CL20771596_QB37395392_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.ZIP ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۲۵ ب٫ظ 27.31MB
BL_A022FXXU1AUAA_CL20781863_QB37650216_REV00_USER_LOW_SHIP_MULTI_CERT.TAR.zip ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۷:۲۵ ب٫ظ 1.39MB